Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Patienter ger Ersta sjukhus högsta betyg

Nationell patientenkät 2016

Patienterna är mycket nöjda med sin upplevelse på Ersta sjukhus, där sjukhuset toppar i alla dimensioner inom specialiserad sjukvård, jämfört med sjukhus i övriga riket och Stockholm i genomsnitt.

Det visar årets Nationella Patientenkät som genomfördes i april i år. Enkäten visar resultatet för Ersta sjukhus somatiska öppen- och slutenvård där patientens upplevelse mäts. 

96 procent har ett positivt helhetsintryck av sjukhusets somatiska öppenvård, och motsvarande siffra är 94 procent för den somatiska slutenvården. Inom den somatiska öppenvården är dimensionen kontinuitet och koordinering högst graderad av patienterna, jämfört med andra aktörer. I slutenvården är det framförallt inom information och kunskap samt delaktighet och involvering som patienterna graderar sin upplevelse hos Ersta sjukhus högst.

– Vi är väldigt stolta över att våra patienter ger oss ett sådant gott betyg. Det är otroligt roligt att se att det arbete vi lägger ner på att bland annat kunna erbjuda en patientansvarig läkare vid kronisk sjukdom ger resultat, att våra patienter upplever det vi dagligen strävar efter - att vara ett högkvalitativt specialistsjukhus med personligt bemötande säger Jan-Åke Zetterström, sjukhuschef Ersta sjukhus. 


Om Nationell Patientenkät 2016

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät har genomfört en stor mätning av patientupplevelsen för specialiserad somatisk vård på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) med hjälp av företaget IC Quality. Inom den somatiska vården delas mätningen upp i två delar, öppen- och slutenvård. Mätningen genomförs vartannat år. Årets patientenkät genomfördes 1-30 april 2016 och hade en annan metod än tidigare undersökningar, vilket gör att den inte går att jämföra med tidigare års undersökningar. Patienten får svara på 25 övergripande frågor och gradera efter en femgradig skala sin upplevelse inom olika vårdgrenar. Det som mäts är delaktighet och involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande samt tillgänglighet.

Här kan du läsa mer om Ersta sjukhus.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni