Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vård i livets slutskede för barn och unga får egen professur

Joakim Öhlén

Foto: Joakim Öhlén, professor och chef för Palliativt forskningscentrum.

Vård i livets slutskede, palliativ vård, har länge varit eftersatt i Sverige. Nu skapas ny unik professur med inriktning mot barn och ungdomar vid Erstas palliativa forskningscentrum. Satsningen blir möjlig genom en generös donation från Gålöstiftelsen på 12 miljoner kronor under fem år.

Målet med satsningen är att ytterligare stärka profilområdet palliativ vård på Ersta, där ett palliativt forskningscentrum nyligen startades genom ett samarbete mellan Ersta Sköndal Högskola och Ersta sjukhus.

– Det palliativa forskningsområdet är angeläget och viktigt. Professuren kommer att betyda mycket för den fortsatta kunskapsutvecklingen kring lindrande och stödjande insatser till barn och barnfamiljer med behov av palliativ vård, säger Joakim Öhlén, professor och chef för forskningscentret.

Idag bedrivs hospicevård för både barn och vuxna inom Ersta diakonis verksamhetsområden Det skapar möjligheter för de kliniska verksamheterna att bidra till ny och relevant kunskap ur ett livscykelperspektiv. Professuren förenas med klinisk verksamhet vid Lilla Erstagårdens, nordens enda hospice för barn och ungdomar.

Den nya professuren, som ännu inte är tillsatt, finansieras genom en donation på 12 miljoner på fem år från Gålöstiftelsen. Den får namnet Gålöstiftelsens professur i palliativ vård med inriktning mot barn och ungdom.

– Vi är oerhört glada och stolta över att få motta denna donation och få möjligheten att inrätta en barnprofessur vid palliativt forskningscentrum.

För mer information kontakta:
Joakim Öhlén, professor, chef, palliativt forskningscentrum, telefon 0766-36 50 99 Tomas Lindroos, insamlingsansvarig på Ersta diakoni, telefon 070-484 34 03

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni

Palliativt forskningscentrum är ett samarbete mellan Ersta Sköndal högskola och Hospicekliniken vid Ersta sjukhus. Det övergripande målet är att bedriva forskning som bidrar till utveckling av en jämställd och hälsofrämjande palliativ vård. Något som ger möjligheter för patienter och närstående i olika åldrar att kunna leva den sista tiden på ett så värdigt och meningsfullt sätt som möjligt.