Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta kvalitet - vårt sätt att arbeta

Ersta diakoni har ett ledningssystem för kvalitet och miljö som är ett verktyg för att uppnå våra lång- och kortsiktiga mål. Strategiska mål och resultatmål sätts utifrån externa och interna intressenters krav, behov och förväntningar.

De strategiska målen sätt för hela organisationen som bryts ner till resultatmål och beskrivs i de årliga verksamhetsplanerna. Fortlöpande uppföljning sker på olika nivåer för att säkerställa att ledningssystemet är väl fungerande. Ledningssystemet beskrivs i form av en processkarta som visar på samverkan mellan lednings-, huvud- och stödprocesser samt verksamhetssidorna som innehåller den dokumentation som medarbetarna behöver för sitt arbete.

Kvalitetsledning 2016 Jetro


Organisationen har tolkat, definierat och verifierat de krav som är baserade på kund, lagar, författningar samt vetenskap och beprövad erfarenhet avseende kvalitets-, miljö-och arbetsmiljöaspekter. Ur ett livscykelperspektiv tas hänsyn till varje del som inköp och anskaffning, förbrukning av varor och tjänster, återvinning samt avfall.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni