Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Forskningsprojekt

 • Kirurgisk behandling av fetma med sleeve gastrektomi hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD

  Övervikt och fetma (obesitas, BMI>30 kg/m2) är ett växande hälsoproblem i Sverige där ca 50 % av befolkningen är drabbad. Morbid obesitas är förenat med stora hälsorisker. Bariatrisk kirurgi (gastric bypass och sleeve kirurgi) minskar dessa risker. Patienter med IBD har lika hög förekomst av fetma som personer utan IBD. I Sverige och andra länder accepteras patienter med IBD för bariatrisk kirurgi. Handläggning av de patienterna varierar dock mellan olika centra. 

  Vi planerar en pilotstudie med sleeve gastrektomi hos patienter med IBD kolit i remission och BMI >35. Kontroll gruppen kommer att bestå av patienter opererade med sleeve utan IBD.

  Frågeställning:
  1. Är sleeve gastrektomi en säker metod för behandling av obesa patienter med IBD i remission?   
  2. Kvarstår inflammatorisk tarmsjukdom i remission ett år efter kirurgi?
  3. Skiljer sig mikrobiota mellan obesa patienter med IBD och obesa men i övrigt friska kontroller före och/eller efter operation med sleeve gastrektomi?

  Huvudansvarig för projektet Izabella Janczewska, Gastroenterologiskenhet, Ersta sjukhus. Samarbete med prof Anders Thorell Kirurgkliniken Ersta sjukhus,prof Lars Engstrand Institution för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1, KI,Studie start September 2018 tom December 2020

 • Helicobacter Pylori studie                   

  Syftet med studien är att förstå hur cancerutveckling i magsäcken uppstår och därmed skapa en preventiv behandling som motverkar uppkomsten av cancer.

  Målet med projektet är att utveckla ett billigt, ickeinvasivt och snabbt test för att detektera högriskinfektioner med carcinogena H. pylori-stammar i magsäcken. Man vill också kartlägga bakteriefloran i magsäcken hos patienter med atrofisk gastrit samt studera interaktioner mellan patientens genom och bakteriefloran i magsäcken vid utvecklandet av atrofisk gastrit och andra precancerösa förändringar.

  Testet ska sedan  enkelt kunna användas i länder med små resurser. Detta är en förutsättning för att hälsoprogrammet ska kunna få en global spridning. Målet är att skapa ett test med snabb och enkel DNA-extraktion följt av genotypning på prover från mun eller avföring. Testet hjälper sedan till att hitta personer smittade med de carcinogena H pylori stammar och vilket gör att man kan erbjuda just de personerna adekvat behandling. 

  Studien utförs av forskningshuvudmannen professor Weimin, KI, med ansvarig medarbetare Ulrika Zagai Karolinska institutet (KI). Dr Camilla Wijkström är huvudansvarig på Ersta sjukhus.

 • Primär skleroserande kolangit

  Vi deltar i en nationell prospektiv registerstudie av patienter med primär skleroserande kolangit (PSC) - en svår, obotlig sjukdom som angriper gallgångar och ofta är associerad med IBD. Studien syftar till att studera hur PSC-patienter bör övervakas för att tidigt upptäcka dem som drabbas av cancer i gallgångarna. Vi undersöker om en årlig övervakning med magnetresonans cholangiopancreatografi (MRCP) och modern endoskopisk och radiologisk teknik kan identifiera tidig cancerutveckling. Denna studie genomförs på flera sjukhus i Sverige i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Ansvarig för studien är professor Annika Bergquist från Karolinska Universitetssjukhuset.

  Huvudansvarig på Ersta sjukhus är Izabella Janczewska.

 • SIC (Swedish Inception Cohort) IBD

  SIC är en nationell prospektiv studie inom SOIBD (Swedish Organization for the study of Inflammatory Bowel Disease). Målet med studien är att studera mikrobiotas (bakteriesammansättningen i tarmen) betydelse för IBD samt aktivitet av en rad olika immunologiska celler och stresspeptider, genuttryck, -förändringar och – reglering, uttryck av immunologiska receptorer vid IBD.

  Studien utförs av forskningshuvudmannen docent Jonas Halfvarson, Örebro Universitetssjukhus, registerhållaren (SWIBREG).

  Huvudansvarig på Ersta sjukhus är Adam Carstens

 • Studie av patogenetiska mekanismer av mikroskopisk kolit i Sverige

  Studien som är en prospektiv, nationell, multicenter studie kommer att omfatta totalt 100 patienter. Målet med studien är att studera genetiska och patogenetiska mekanismer vid mikroskopisk kolit (kollagen kolit och lymfocyter kolit). Analyser kommer att utföras på Karoliska Institutet Solna

  Studien utförs av forskningshuvudmannen med dr Francesca Bresso, Karolinska Institutet, Solna.

  Huvudansvarig på Ersta sjukhus är Izabella Janczewska

 • EPoS (European Polyp Surveillance trial)

  Inga tydliga enhetliga rekommendationer finns över hur patienter som genomgått koloskopi där man avlägsnat polyper bör följas upp. Därför genomförs EPoS som är en europeisk studie initierad i Norge. Studien kommer att omfatta 30 000 patienter i Europa som kommer följas under 10 år efter borttagning av polyper i tjocktarm. Betydelsen av olika tidsintervaller för kontrollkoloskopi hos patienter med adenom och s k sågtandade polyper kommer analyseras. Målet är att bedöma om risken av tjocktarmscancer skiljer sig åt efter 10 års uppföljning.

  Studien utförs av forskningshuvudmannen i Sverige är prof Hans-Olof Adami, Karolinska Institutet.

  Huvudansvarig på Ersta sjukhus är Erik Florwald

 • The role of structural changes in the mucosa on the pathogenesis of colorectal cancer in patients with Inflammatory bowel disease - A Swedish nationwide populationbased case-control study.

  Patienter med Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) löper ökad risk för att insjukna i kolorektalcancer (crc). Trots att de regelbundet genomgår koloskopier i syfte att identifiera förstadier till crc insjuknar patienter ändå årligen i crc. Därför studerar vi betydelsen av strukturella förändringar i tjocktarmsslemhinnan som riskmarkör för utveckling av crc hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.

  Studien är en populationsbaserad fall-kontrollstudie över alla patienter med IBD i Sverige som insjuknat i crc under 2000-2015. Som kontroller används patienter med IBD som ej drabbats av crc, matchade för sjukdomsduration, ärftlighet, kön, ålder och länstillhörighet.

  Om strukturella förändringar i kolorektalslemhinnan har betydelse för risken att drabbas av crc bör dessa patienter identifieras och genomgå endoskopiska undersökningar av specialutbildade endoskopister med instrument med den senaste teknologin som kan visualisera strukturella förändringar i kolonslemhinnan.

  Ansvarig dr Maria Elmberg, överläkare på Karolinska sjukhuset och institutet. Dr Erik Florwald arbetar för närvarande med projektet.

 • FIKA studie - ”A comparison of multiple low cut-off feacal immunochemical occult blood tests vs colonoscopy for surveillance of colorectal neoplasia”

  Syftet med studien är att utvärdera nyttan av ett nytt test s k kvantitativ immunokemisk test som mäter den exakta mängden av osynligt blod som kan finnas i avföringen. Syftet är att kartlägga om tre (3) faecesprover med de nya och mycket känsliga testerna på ett säkert sätt kan ersätta koloskopi vid kontroll efter polyper eller cancer.

  Sverige har åtminstone fördubblat sin koloskopiaktivitet under de senaste åtta åren enligt Socialstyrelsens officiella statistik. Ändå är köerna till koloskopi på många håll oacceptabelt långa. Nytänkande krävs för att komma till rätta med detta.

  Studien utförs av forskningshuvudmannen är Louise Olsson, Centrum för Klinisk Forskning i Eskilstuna.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00