Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Det här mäter vi!

De områden (kallas även för dimensioner) som vi kontinuerligt mäter är kommunkation, bemötande, tillgänglighet, trygg och säker vård, delaktighet och patientens värdering. På denna sidan kan du läsa lite mer om vad vi avser med varje område.

Kommunikation

Våra medarbetares förmåga att uttrycka sig begripligt. Har patienten fått tillräcklig information om aktuellt hälsotillstånd, eventuell sjukdomsinverkan på det dagliga livet och tydlighet kring var man vänder sig om man har ytterligare frågor osv?

Bemötande

Vår förmåga till ett bra (respektfull och hänsynsfullt) mellanmänskligt bemötande där patienten får tillräckligt med tid för att förklara orsaken till besöket osv.

Tillgänglighet

Hur lätt var det att komma i kontakt med mottagningen? Var det för lång väntetid mellan önskan om tid och tid för faktiskt besök? Patientens möjlighet att själva påverka tid för besöket?

Trygg och säker vård

Här är vi angelägna att få reda på patientens upplevda förtroende för våra medarbetare i samband med mötet. Handlar om huruvida man upplevde att vårdpersonalen frågade om tidigare sjukdomar. Att man kände att vårdpersonalen hade tillräcklig kunskap samt förklarar bakgrunden till eventuell ordination av läkemedel och dess tänkta effekter och bieffekter.

Delaktighet/Patientens medverkan

Avser i detta sammanhang patientens medverkan i beslut om t e x kommande vård. Ett öppet resonemang om risker och fördelar med eventuell behandling osv

Patientens värdering/Helhetsintryck

Anser patienten att skälet till besöket är tillfredställande utrett och att läkaren ställde rätt diagnos? Är patienten nöjd med besöket som helhet och kan denne rekommendera mottagningen till andra?

Läkemedel

Att man kände att vårdpersonalen hade tillräcklig kunskap samt förklarar bakgrunden till eventuell ordination av läkemedel och dess tänkta effekter och bieffekter. Huruvida vårdpersonalen frågade om andra mediciner som eventuellt används vid tillfället för besöket.

Information

Till exemepel patienten upplevera att hen får begripliga svar på de frågor som stäls i samband med besöket. Relevant och begriplig information beträffande risker och fördelar med behandlingen/ordinationen.

Fortsatt vård

Behandlaren förklarde vad man bör göra om besvär/symptomen fortsätter och vilka eventuella varningssignaler som man ska vara extra uppmärksam på. Tydlighet om var man vänder sig om man har ytterligare frågor och funderingar.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00