Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Så här mäter vi

Vi skiljer på lokala- och nationella mätningar. Den lokala mätningen genomför vi tillsammans med ett externt undersökningsföretag. De nationella mätningarna genomförs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Lokal mätning

De lokala mätningarna går till så att vi under en tidsbegränsad period skickar enkäter till slumpvis utvalda personer som besökt en verksamhet hos oss på Ersta sjukhus. (undantag av verksamheterna Hospice och Verksamhet för hemlösa).

På psykiatriska klinikens heldygnsvård genomförs kontinuerligt mätningar under hela året. De svar vi fått in så här långt har nu sammanställts och finns presenterade under "Resultat 2013" och grundar sig på enkäter som skickades ut i våras.

Undersökningsföretag med tystnadsplikt

Vi anlitar ett företag som heter Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) för att skicka ut enkäten och publicera resultaten. Personalen på Indikator som hanterar personuppgifter har skrivit på en förbindelse om tystnadsplikt, på samma sätt som alla våra medarbetare. Så snart respondenternas svar (de som svara på enkäten) registrerats förstörs alla personuppgifter och svaren går inte längre att kopplas samman med en enskild person.

Nationell mätning

Utöver våra egna mätningar av patientnöjdhet deltar vi också i nationella mätningar i SKLs regi så ofta vi kan. I den nationella patientenkäten som genomfördes senast 2012 kan man jämföra patientnöjdhet på Ersta sjukhus jämfört med hur nöjda patienter är hos andra vårdgivare. Läs mer här.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00