Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Först människan, sedan patienten

Människor i utsatta livssituationer är alltid i underläge och därför starkt beroende av medmänniskors goda intentioner.

Vår värdegrund befinner sig i total harmoni med människovärdesprincipen, där alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. För Ersta diakoni är bemötandet ett signum. Vi vet att när vi själva blir utsatta vid sjukdom, ålderdom och sociala trauman minskar vår förmåga att hävda integritet och rättigheter.

Vi möter människor, inte livskriser, sjukdomar och symptom. Vissa patienter sätter ett stort värde i få möta samma läkare före, under och efter behandling. Det är viktigt av flera skäl. Det är tryggt för patienten. Det är effektivt och sparar ofta tid. Det underlättar för säkrare bedömningar och sist men inte minst - ansvarstagandet för människan bakom patienten ökar i takt med möten och tid.

Vi undervisar bland annat patienter om sina inflammatoriska tarmsjukdomar, vi erbjuder gruppträffar med dietister inför överviktsoperationer. Vi gör det för att sprida kunskap och för att minska patienters känsla av beroendeställning. Vi ger även plats för existentiella frågor som dyker upp vid sjukdom och vi ger stöd åt anhöriga.

Ersta diakoni har en lång tradition av att möta människor i utsatta livssituationer, och stå stadiga i det valet. Vi skyddar våldsutsatta kvinnor, ofta med traumatiserade barn. Vi hjälper barn vars föräldrar lever i missbruk. Vi stödjer barn vars föräldrar drabbats av tidig demens. Från 2010 driver vi även ett barn- och ungdomshospice. Möten kring barn som far illa är svåra. Därför finns Ersta diakoni.

Vi drivs av vårt uppdrag, att hjälpa människor i utsatta livssituationer. Vi fyller en viktig roll i samhället och vi bygger värdegemenskap med många människor, volontärer och gåvogivare och inte minst med människor som söker mening i sitt arbete.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni