Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Frågor och svar om byggstörningar


Hur kommer bygget att påverka mig som bor i området?
Hur mycket du påverkas beror på var du befinner dig och vilka arbeten som görs för tillfället. Vi kommer att göra allt vi kan för att störa omgivningen så lite som möjligt, men det kommer att märkas i området när vi börjar bygga. Det som kan störa är framför allt stomljud från borrningar, vibrationer från sprängningar och buller från arbetsområden ovan jord. Ökad trafik till och från byggområdet kan också upplevas som störande. Arbetena kommer normalt att utföras dagtid under arbetstid kl 07-19.

När börjar ni bygga?
Planerad byggstart är våren/sommaren 2019. Det första som händer är att vi kommer riva två befintliga fastigheter som vetter mot Folkungagatan och Lilla Erstagatan. Det beräknas ta ca 3 månader. Därefter påbörjas sprängningsarbetena som kommer att pågå under ca 10 månaders tid.

När kommer ni att spränga?
Vi kommer att arbeta med fasta sprängtider helgfria vardagar, 3 ggr per dag.  Alltid sprängsignal före och efter sprängning.

Varför pågår markarbetena under så lång tid – drygt ett år?
För att minska påverkan på omgivningen och den pågående verksamheten i Ersta sjukhus kommer vi att arbeta långsammare och med andra metoder än vid många andra byggen. Det innebär t ex att vill kommer att såga berget före sprängning för att minska störningarna och vibrationerna. Vibrationsmätningar kommer att starta när rivningsarbetena påbörjas och följs upp löpande för att kontrollera att vi håller oss inom rådande gränsvärden.

Kommer jag att kunna ta mig till Ersta sjukhus som vanligt?
Ja, men för den som kör bil kommer det att bli svårare att hitta parkeringsplats när byggandet tar fart. Kollektivtrafiken med busshållplatserna på Folkungatan och Erstagatan kommer att fungera som vanligt enligt nuvarande plan.

Hur blir det med avspärrningar och framkomlighet, t ex taxibilar och turistbussarna som kör till Fjällgatan?
Erstagatan kommer att hållas öppen för passage till Fjällgatan. Däremot stängs delar av trottoaren intill byggområdet av säkerhetsskäl, gående hänvisas då till andra sidan. Ersta trappor mot Lilla Erstagatan kommer att behöva stängas av i perioder vid riskfyllda arbeten. Vi kommer då att skylta till hänvisningsvägar intill berörda platser. Marken framför Folkungagatan 127, som idag används för parkering och lastplats, kommer att spärras av och användas för logistik och förråd.

Vad gör ni för att förhindra skador på intilliggande fastigheter?
En riskanalys har gjorts för området runt byggarbetsplatsen och omfattar de fastigheter som kan beröras av bygget. Vi strävar efter att påverka vårt närområde så lite som möjligt och anpassar arbetet för att minimera risken för skador på fastigheterna. Inför byggstart kommer fastigheterna runt byggområdet att besiktigas av ett företag som heter Nilsson & Lindgren. De kommer att avisera i de berörda fastigheterna för att få tillträde till de delar som behöver besiktigas.

Skriv ut