Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Hästen i den mänskliga hälsans tjänst

Projektet startade hösten 2012 och pågår i 4 år. Det ingår i forskningsprogrammet "Hästen, hunden och den mänskliga hälsan" vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm.

Programmet är tvärvetenskapligt och genomförs i samverkan med företrädare för biologi, filosofi, folkhälsovetenskap, idéhistoria, socialt arbete, vårdetik, vårdvetenskap och behandlande professioner.

Bakgrunden till programmet är att djur, inte minst häst och hund, i allt större utsträckning används inom vård, socialt behandlingsarbete och rehabilitering. Det har visats att dessa djur i både fysiskt och mentalt avseende kan ha läkande och hälsofrämjande effekter. Djurens betydelse för människors hälsa är dock ett i stort sett outforskat fält.

Forskningsprogrammet har som övergripande mål att bidra till allsidig kunskap om hästens och hundens terapeutiska funktion och betydelse i olika delar av människovården. Programmet inrymmer sex olika projekt, vart och ett med olika syften. Detta projekt, "Hästen i den mänskliga hälsans tjänst", skall bidra med kunskap om den hästunderstödda terapins specifika förutsättningar och hästens särskilda roll i vården och behandlingen av unga flickor med svår psykosocial problematik.

Resultaten presenteras löpande i högskoleundervisning, forskarseminarier och externa föreläsningar. De kommer att publiceras i form av vetenskapliga artiklar, en antologi samt en doktorsavhandling.

Projektets resultat kan nyttiggöras av en rad aktörer inom olika områden: samhällets ansvariga för barns och ungas vård och rehabilitering, ansvariga inom stat, landsting och kommun för tvångsvård av unga, professionella inom vård och rehabilitering, hästnäringen och hästnäringens utbildningar samt lärare och studenter inom högskolans vårdutbildningar.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni