Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Samverkan för äldres munhälsa

Två äldre damer

Dålig munhälsa hos äldre kan leda till stort lidande. För att upptäcka och komma till rätta med problemen i tid krävs samarbete mellan olika omsorgsfunktioner som exempelvis sjukvård, äldrevård och tandvård. Ett professionsövergripande handlingsprogram för bl.a. Sveriges kommuner och landsting har nyligen presenterats för att öka kunskapen om äldres munhälsa, samordna insatser och informera äldre tidigt.

Äldre som går från att vara oberoende individer till att bli sköra är en riskgrupp för dålig munhälsa med stort personligt lidande och kostnader för individ och samhälle som följd. Den mest utsatta gruppen är de som bor kvar hemma och får hjälp via hemtjänst eller de som ännu inte fått plats på ett äldreboende och bor hemma i väntan på beslut.

Tandvården kan inte ensamt ansvara för dessa äldres munhälsa – samverkan med andra professioner som möter den äldre krävs, till exempel sjukvård och äldrevård.

Tandvården kan kalla de äldre patienterna regelbundet men också vara uppmärksamma på när besöken blir färre. Husläkaren kan vara uppmärksam på munhälsan till exempel i samband med medicinering, på så sätt överlappar professioner och verkar för samarbete mellan vård och omsorgsinstanser. Det är också bra att äldre uppmanas att behålla kontakten med tandvården.

Hemtjänsten och sjukvården - första kontaken
Hemtjänsten, eller sjukvården vid akuta fall, har ofta den första kontakten med den äldre. Men det finns ingen naturlig kontaktväg eller uppdrag att kontakta tandvården hos dessa verksamheter. Mycket hänger på god vilja och förhoppning om  att personen har tid och kunskap att upptäcka dåliga tänder och prata med den äldre eller närstående. Bättre möjligheter för samverkan mellan olika utförare behövs.

Munhälsan har stor inverkan på välbefinnandet och häsotillståndet. Den äldre kan sluta att äta viss mat utan att uttrycka det vilket kan leda till undernäring. De kan också välja att inte gå till tandläkaren för att det upplevs som dyrt.

Ett professionsövergripande handlingsprogram för bl.a. Sveriges kommuner och landsting har nyligen presenterats av tandläkarförbundet i samarbete med bland annat dietisternas riksförbund för att öka kunskapen om äldres munhälsa, samordna insatser och uppmärksamma och informera de äldre tidigt.

Erstas äldreboenden screenar munhälsa
Inom Ersta diakonis äldreomsorg är vi duktiga på att uppmärksamma munhälsan hos de boende. I enlighet med  ROAG – Revised Oral Assessment Guide, ser man på tandkött och slemhinnor enligt bedömningskriterier. Man märker fort om det inte står rätt till t ex. genom lukt och utseende. Men mycket handlar också om en bra relation mellan personal och äldre, att låta någon undersöka ens mun upplevs av många som något väldigt personligt. Förutom att man på äldreboendena erbjuds hjälp med tandborstningen så utbildar tandhygenister personalen och besöker de som behöver vård.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00