Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vad säger FN?

FN:s deklaration för avskaffandet av våld mot kvinnor antogs 1993. I den står det bland annat att:

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet. Mäns våld mot kvinnor är en kränkning av kvinnors rättigheter och grundläggande friheter.

Att utsätta någon för våld i en nära relation är att begå brott!

FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen, är ett rättsligt bindande dokument som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen antogs den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling.Den svenska regeringen antog konventionen 1990 utan några reservationer (Prop.1989/90:107). Trots det gäller inte barnkonventionen ännu som svensk lag.

I barnkonventionen är det främst artikel 19 som handlar om barns rätt till skydd mot alla former av våld. Barn som bevittnar våld eller utsätts för våld är brottsoffer.

| Fler

Kontakt

Ersta Fristad
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta Fristad

Vid akut placering eller förfrågan om lediga platser ring: 
070-484 37 08 dygnet runt

Tf verksamhetschef
Annelie Svensson
@ Annelie Svensson