Ersta konferens, hotell & terrass

Allmänna villkor konferensbokning

Bokningsförfrågan

Hotell

Bo i ett av våra fantastiska rum.

Boka här

Konferens

Boka din konferens i våra vackra lokaler

Boka här

Fest

Ha bröllopet, disputationsfesten eller doplunchen här.

Boka här

Övrigt

Låt oss skräddarsy hela ditt evenemang!

Boka här

Här kan du läsa våra allmänna villkor för konferensbokning.

Bokning

1. Giltigt avtal om bokning av arrangemang eller konferens på anläggningen anses träffat den dag Ersta Konferens, hotell & terrass mottagit undertecknad bekräftelse från beställaren. Bokning som sker senare än 14 dagar före ankomstdag är bindande från den dag Ersta Konferens, hotell & terrass gjort en skriftlig bekräftelse.

2. Senast 7 dagar före konferensens början skall beställaren lämna deltagarförteckning med, programtider, uppgifter om önskad möblering av kurslokalen samt behov av konferensutrustning.

Avbokning

3. Beställaren har rätt att 30 dagar före beställd tid utan kostnad avbeställa arrangemanget eller konferensen samt att minska dess omfång eller deltagarantal (för Bringsalen gäller 60 dagar). Förändringar som vidtas senare än 30/60 dagar före beställd tid debiteras med 75 % av avtalat pris för logi och kurslokal. Förändringar som vidtas senare än 7 dagar före beställd tid debiteras med 100 % av avtalat pris för logi och kurslokal.

4. Beställaren har rätt att 14 dagar före beställd tid avbeställa måltider. Avbeställning av måltider senare än 14 dagar före beställd tid debiteras med 75 % av avtalat pris. Avbeställning av måltider senare än 7 dagar före beställd tid debiteras med 100 % av avtalat pris.

5. Om Ersta Konferens, hotell & terrass haft särskilda kostnader i samband med avbokningen eller minskat antal skall beställaren till fullo erlägga dessa.

6. Alla förändringar av beställt arrangemang skall meddelas Ersta Konferens, hotell & terrass.

Ansvar

7. Ersta Konferens, hotell & terrass är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtagande enligt avtal.

8. Beställaren är gentemot Ersta Konferens, hotell & terrass ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader enligt avtal även om dessa slutligen skall betalas av deltagarna var för sig. Beställaren är ansvarig för eventuell skadegörelse som uppkommit i lokaler etc.

9. Om kostnader för anskaffning eller tillhandahållande av överenskomna varor och tjänster skulle öka till följd av höjda skatter, devalvering, myndighetsbeslut eller därmed jämförbara omständigheter är Ersta Konferens, hotell & terrass berättigat att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökning.

10. Strejk, lockout, eldsvåda, inskränkning i leveranser eller andra utomordentliga omständigheter utanför Ersta Konferens, hotell & terrass kontroll berättigar Ersta Konferens, hotell & terrass att häva avtalet utan skyldigheter att utge skadestånd i någon form.

Kontakta Ersta konferens, hotell & terrass

Telefon 08-714 63 41
meet@erstadiakoni.se 

Postadress
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1K och Erstagatan 1N
Södermalm, Stockholm