modell av ett hjärta

för remittenter

Remittera till hjärtmottagningen

På Ersta sjukhus hjärtmottagning har vi lång klinisk erfarenhet av hjärtpatienter. Mottagningen handlägger cirka 8000 besök per år.

Vi arbetar i team och utreder bland annat:

  • Ischemisk hjärtsjukdom
  • Svårbehandlad hypertoni
  • Arytmier och rytmrubbningar
  • Lipidrubbningar
  • Hjärtsvikt
  • Klaffel

Flimmermottagning 

På Ersta sjukhus hjärtmottagning screenar vi patienter med riskfaktorer för blodpropp (Chads-Vasc) som upplever rytmrubbningar. Förmaksflimmer-screening med TUM EKG prioriteras. 

Tillsammans med våra sjuksköterskor erbjuder vi informationssamtal om flimmersjukdomen och guidar patienten i frågor som rör livsstilsförändringar. Vi erbjuder en individuellt anpassad antiarytmisk och blodförtunnande behandling, samt står för insättning och uppföljning av insatt behandling. Vi utför elektiv elkonvertering ungefär efter tre veckor att patienten har påbörjat blodförtunnande behandling. 

Hjärtsviktsmottagning med väl fungerande hjärtsviktsteam 

På Ersta finns en hjärtsviktsmottagning där läkare och sköterskor följer patienten med hjärtsvikt. Vi erbjuder regelbundna besök till hjärtsviktsköterskemottagningen, vilket gör att vi anpassar vården efter patientens behov. Detta innebär en trygghet för våra patienter och kan många gånger minska behovet av sjukhusinläggningar.

Information och stöd i livsstilsfrågor, upptitrering av läkemedel och egenvård, är en viktig del av hjärtsviktsmottagningens uppdrag för att erbjuda vård som utgår från patientens behov.

Samarbete med universitetsklinikerna

Hjärtmottagningen samarbetar med universitetsklinikerna dit vi remitterar vissa patienter med behov av till exempel lungvensablation eller för invasiv elektrofysiologisk undersökning.

Vi erbjuder uppföljning av patienter med kronisk hjärtsjukdom i behov av specialistbedömning. För våra patienter finns dietist tillgänglig och sjuksköterskor har regelbundet hälsosamtal som en integrerad del av mottagningsbesöket. Vi hjälper till med rökavvänjning.

Konsultation

Våra kardiologer är tillgängliga för telefonkonsultation:

Måndag-fredag: 11.00 - 11.30

Telefonnummer 08-714 63 33

Remissinformation

För att vi snabbt ska kunna boka in patienter för undersökning ber vi dig att säkerställa att din remiss skickas senast tre dagar från remissbeslut. Informera om patienten till exempel sitter i rullstol, behöver tolk och aktuellt telefonnummer till patienten.

E-remiss utfärdas i Take Care, mottagare: Ersta hjärtmottagning.

Remiss via post skickas till:

Ersta diakoni Hjärtmottagningen
Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Kvalitet

Ersta sjukhus hjärtmottagning arbetar evidensbaserat enligt internationella och nationella riktlinjer. Vi använder kvalitetsdokument, Auricula och Rikssvikt, för att kontinuerligt utvärdera och följa upp vården. Vi arbetar med standardiserade flöden så att patienter som kallas till hjärtmottagningen, får en snabb och säker handläggning för att inte fördröja diagnos, utredning och eventuell behandling. Vården som erbjuds på Ersta hjärtmottagning ställer patienten i centrum. Detta framgår genom att Ersta hamnar i topp när det gäller patientnöjdhet, vid de nationella enkäter som mäter patientens upplevelse av kvalitet inom hälso- och sjukvården.

För att vi ska kunna hålla vårdgarantin och ge patienten bästa service är det viktigt att en basal utredning enligt VISS är utförd innan remittering.

Välkommen med dina remisser!