Forskning

Forskning Kirurgi- och anestesikliniken

Vid forskningsenheten på Ersta sjukhus bedrivs studier inom abdominell kirurgi som är att betrakta som patientnära forskning. Med ett eget forskningslaboratorium och tillgång till stora patientgrupper som genomgår kirurgisk behandling finns mycket goda möjligheter att genomföra kliniska studier. Vi forskar framförallt inom områdena kolorektalcancer samt obesitaskirurgi.

Vid kirurgkliniken har sedan ett tiotal år byggts upp ett internationellt samarbete inom kolorektal kirurgi med utarbetande av ett vårdprogram för optimerad perioperativ handläggning i syfte att minska de negativa effekterna av kirurgisk behandling (ERAS, Enhanced Recovery After Surgery). Genom utarbetande av en webbaserad databas har ett stort antal kliniska studier kunnat genomföras med utvärdering av olika behandlingsrutiner.

Omfattande obesitaskirurgi skapar förutsättningar

Kirurgkliniken är dessutom volymmässigt ett av Europas ledande centra inom obesitaskirurgi, vilket ger goda möjligheter att bedriva studier även inom detta område. Särskilt intresse har riktats mot till exempel mekanismer bakom effekter av gastric bypass på typ 2 diabetes, betydelsen av preoperativa rutiner för utfall efter operation, möjligheter att förbättra utfall efter obesitaskirurgi hos unga vuxna (18-25 år) med hjälp av särskilt stödprogram samt effekt av gastric bypasskirurgi på njurfunktion hos patienter med diabetes. Dessutom sker i samarbete med Professor Arners grupp, Karolinska Universitetssjukhuset, ett samarbete med målsättning att studera vilka egenskaper hos fettväv som har betydelse för risk att utveckla såväl fetma i sig som fetma-associerad sjuklighet.

Samarbeten i Sverige och världen

Här är några exempel på de forskningssamarbeten som bedrivs:

  • Samarbete med docent Kirsty Spadings forskargrupp på Karolinska Institutet, avseende samband mellan fettvävsegenskaper och metabol sjuklighet hos människa.
  • Samarbete med Professor Håkan Wallén och Medicine doktor Anna Ågren, Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset, där vi studerar effekter av fetmakirurgi på diabetes-associerad störning av koagulation och fibrinolys.
  • Samarbete med Professor Lars Engstrands forskargrupp, MTC och SciLifeLab, Karolinska Institutet som avser studie av magsäcksmikrobiotans sammansättning och funktion hos människa.
  • Samarbete med Mayo kliniken, Rochester, USA, Professor Sree Nair och professor Mike Jensen. Metabol studie med syfte att studera mitokondriefunktionen hos patienter med insulinresistens och kronisk inflammation som en följd av morbid obesitas samt effekter av kirurgiskt inducerad viktnedgång. 
  • Vi har flera samarbeten med Sahlgrenska universitetssjukhuset, docent Torsten Olbers och BEST- studien som är en nationell, registerstödd randomiserad kontrollerad multicenterstudie jämförande Gastric bypass och Sleeve gastrectomy.
  • Tillsammans med docent Ville Wallenius, utvärderas vilken operationsteknik som ger bäst behandlingseffekt avseende patienter med typ 2 diabetes.
  • Vi har samarbete med forskargruppen för Kolorektal Kirurgi på Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), Karolinska Institutet, forskargruppsledare Prof. Anna Martling. Studier inom ämnesområdet kolorektal kirurgi, majoriteten inom kolorektal cancer. Forskningen omfattar epidemiologisk forskning, mätning av patientrapporterade mått, internationella jämförelser samt en randomiserad studie, ALASCCA. 
  • Andra områden inom vilka såväl randomiserade studier som studier baserade på nationella kvalitetsregister bedrivs är gallstenssjukdom, bråckkirurgi samt kirurgisk behandling av gastroesofageal reflux och achalasi.

Forskningsenheten är affilerad till Karolinska Institutet, institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.