provrör som fylls på

Forskning

Forsknning Medicinkliniken

All medicinsk forskning syftar ytterst till att förbättra resultaten vid behandling av olika sjukdomstillstånd. På Gastroenheten på Ersta sjukhus bedrivs patientnära forskning inom framför allt två områden; inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) och olika former av polyper i tjocktarmen. Vi deltar också i internationella läkemedelsstudier.

De forskningsprojektprojekt som presenteras här nedan kan få stor betydelse för handläggning och behandling av patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar och kan förhoppningsvis bidra till att förebygga kolorektalcancer, dvs cancer i tjock- och ändtarm.

Forskning på inflammatoriska tarmsjukdomar

På Ersta sjukhus tar vi hand om cirka 3000 patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar - en ständig växande sjukdomsgrupp som för närvarande beskrivs som folksjukdom. Inflammatorisk tarmsjukdom omfattar två huvudformer; Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. I Sverige insjuknar årligen cirka 30 personer per 100 000 invånare i Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Diagnos ställs efter undersökning av tarmen med endoskopi samt mikroskopisk bedömning av slemhinnan och blodprovstagning. Givetvis krävs också en klinisk bedömning.

Gastroenhetens verksamhet och forskningens roll

Den gastroenterologiska verksamheten på Ersta sjukhus omfattar en stor öppenvårdsmottagning, dagvård och endoskopimottagning. Samtliga enheter kräver högspecialiserad och kompetent personal. Gastroenheten är också ett referenscenter för endoskopisk behandling av polyper och tidig tjock- och ändtarmscancer. Hit skickas patienter för endoskopisk behandling från olika centra i Stockholm och övriga Sverige.

Gastroenheten bedriver även utbildningsverksamhet för ST-läkare i allmänmedicin som fördjupar sig i gastroenterologi, ST-läkare inom gastroenterologi och hepatologi samt utbildar nya gastroenterologer. Flera läkare på Gastroenheten är involverade som mentorer i de mentorsprogram för medicinkandidater som finns under grundutbildningen på Karolinska Institutet. 

Forskning och utveckling inom inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) diskuteras på nationell nivå. Gastroenheten på Ersta sjukhus är delaktiga inom SOIBD – en svensk organisation för forskning kring inflammatoriska tarmsjukdomar.

Samarbeten nationellt och internationellt

Forskningsverksamheten vid Gastroenheten samarbetar med flera experter och centra, nationellt och internationellt:

  • Samarbete med professor Jonas Halfvarson, Örebro Universitetssjukhus/SWIBREG. Målsättningen är att studera patienter som är nyinsjuknade i IBD, innan man startar behandling.(SWIBREG är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att öka vår kunskap om och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom).
  • Samarbete med Professor Lars Engstrands forskargrupp, MTC och SciLifeLab, Karolinska Institutet avseende studie av  mikrobiota (bakterieflora) hos IBD-patienter som genomgår obesitas kirurgi.  Dessutom studier av magsäcksmikrobiotans sammansättning och funktion hos människa. Professor Anders Thorell och hans grupp är vår samarbetspartner på Ersta sjukhus.
  • Samarbete med docent Jonas Nygren och hans grupp på Ersta sjukhus kirurgklinik avseende behandling av akuta försämringar hos patienter med ulcerös kolit. Detta görs inom ramen för MASC studien (Management of Acute Severe ulcerative Colitis) - ett stort europeiskt forskningsprojekt med syfte att jämföra behandlingsstrategier i olika länder och hitta de bästa metoderna.
  • Dessutom sker samarbete med professor Annika Bergquist och hennes grupp på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Målsättningen är att studera patienter med primär skleroserande kolangit, en svår inflammatorisk sjukdom i gallgångarna.
  • Samarbete med dr Francesca Bresso, Karolinska Institutet Solna och docent Andreas Munch vid Linköping Universitetssjukhus, avseende genetiska studier på patienter med mikroskopiska koliter. Samarbete i frågor kring Helicobacter pylori sker med professor Weimin Ye och hans grupp på Karolinska Institutet. 
  • Samarbete med professor Hans-Olof Adami, Karolinska Institutet inom ramen för Epos studie (European Polyp Surveillance Trial) - ett stort europeiskt projekt med syfte att studera adekvat uppföljning av patienter med polyper i tjocktarm.
  • Gatroenhetens forkningsverkasmhet har även samarbete med docent Louise Olsson, Centrum för Klinisk Forskning i Eskilstuna. Syftet med studien är att utvärdera om ett immunokemiskt test för blod i avföring kan ersätta koloskopi vid kontroll efter polyper eller cancer. 

Vi deltar också i läkemedelsstudier med syfte att få nya läkemedel för IBD patienter. För närvarande deltar vi i en fas 3 studie (internationell, multicenter, placebokontrollerad) om behandlingseffekt av Risankizumab hos patienter med måttlig till svår Crohnsjukdom. Sponsor är läkemedelsföretaget Abbvie.