Vad är palliativ vård?

Palliativ vård är till för den person som har fått en livshotande sjukdom som inte går att bota.

Syftet med palliativ vård är att man ska ha det så bra som möjligt, trots sjukdomen. Ambitionen är att bibehålla patientens värdighet och funktioner så länge som möjligt. Den palliativa vården förebygger och lindrar symtom. Den syftar inte till att förlänga livet, utan att skapa mesta möjliga livskvalitet. Därigenom kan den palliativa vården ge ökad livsvilja och, för vissa, ett längre liv.

Ungefär var tionde svensk får palliativ vård i slutet av sitt liv. Ersta sjukhus har mer än tjugo års erfarenhet av palliativ vård. Vi följer Världshälsoorganisationens, WHO, definition av vad den palliativa vården innefattar. Här följer några exempel:

  • Lindrar smärta och andra symtom
  • Bekräftar livet och betraktar döendet som en normal process
  • Inte påskyndar eller fördröjer döden
  • Integrerar psykosociala och existentiella aspekter av patients vård
  • Erbjuder organiserat stöd till hjälp för patienten att leva så aktivt som möjligt fram till döden
  • Erbjuder organiserat stöd till hjälp för familjen att hantera sin situation under patientens sjukdom och efter dödsfallet
  • Tillhandahåller stödjande och rådgivande samtal, om det behövs
  • Gör sådana undersökningar som är nödvändiga för att bättre förstå och ta hand om plågsamma symtom och komplikationer

Även närstående erbjuds stöd

Den palliativa vården lägger vikt vid de närstående som finns runt patienten. När vården planeras står patienten i centrum, men också de närståendes perspektiv spelar in. Förutsatt att patienten har gett sitt medgivande, så har du som närstående möjlighet att få information direkt från vårdteamet och diskutera saker du undrar över. Närstående kan också vid behov få samtalsstöd av klinikens kurator.

Ny definition diskuteras

WHO:s definition av palliativ vård har varit den rådande sedan 1990. International Association for Hospice and Palliative Care, IAHPC, har presenterat en ny definition. Följ länkarna nedan och läs mer om detta arbete.