Vi är Sveriges enda barnhospice

Som Sveriges enda barnhospice fungerar vi som, Nationellt kunskapscentrum och Specialistvårdsenhet i barnpalliativ medicin och omvårdnad, för hela Sverige.

Här erbjuder vi palliativ heldygnsvård till barn och unga från hela landet. Som en liten, högspecialiserad enhet kan vi i sjukhuskompetent och samtidigt mer hemlik miljö arbeta barncentrerat, utifrån ett holistiskt synsätt med barnets förmågor, önskan och behov i fokus.

Vården hos oss sker alltid i samråd med barnets nuvarande läkare och vårdenhet.

Vem kan komma till oss?

Det behövs inte någon remiss för att ta kontakt med oss.

Vi vårdar barn med livsbegränsande eller livshotande sjukdomar, med allvarliga kroniska sjukdomstillstånd och barn där prognosen är svårtolkad.

Huvuddelen av vårt arbete ägnas åt kortare vårdtider där patienten skrivs ut till hemmet igen, efter stödjande och lindrande insatser i livsförbättrande och livsunderlättande syfte till barn med avancerade kroniska sjukdomstillstånd.

Barn och familjer kommer till Lilla Erstagården med olika bakgrund och av skilda anledningar. Vi möter patienten i alla faser av sjukdomsprocessen, från diagnos till mer avancerade stadier av sjukdom, i perioder av försämring eller behov av riktade insatser för återhämtning och optimering av livskvaliteten.

Bäst vård kan vi ge när kontakten inleds tidigt så att relationen blir trygg och barnet är väl känt hos oss. Vi ser på vårdåtagandet som en långsiktig relation före, under och efter livets slutskede.

Barnspecialister i en hemlik miljö

Personalen på Lilla Erstagården är specialistutbildad, trygg och erfaren och vi organiserar vården i multiprofessionella team där vården kan bedrivas med en helhetssyn på patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Hos oss arbetar barnläkare, barnsjuksköterskor, barnsköterskor, hälso- och sjukvårdskurator och sjukgymnast. Vi har även en syskonstödjare i samarbete med Barncancerfonden och insatser från diakon.

Lek är en rättighet

Tröjor som kända fotbollsspelare skänkt

I vår miljö känner barn sig mer hemma, lek och skapande är något som uppmuntras. Vi ser lek som en rättighet för ett barn som vårdas på sjukhus. Tack vare generösa donationer kan vi dessutom ha skapandepedagog och musikterapeut i verksamheten och får återkommande besök av vårdhund, kock och clowner.

Vi ligger naturskönt i Nacka kommun med både Sickla köpkvarter, Nackareservatet och Hellasgården i närområdet. Närheten till både Sickla och naturen ger goda möjligheter till andningspauser för närstående.

Att komma till oss

 • Vem kan komma till er?

  Barn med komplexa vårdbehov som kan leda till en för tidig död kan vårdas hos oss. Både för optimering av livskvalitet och avlastning samt för vård i livets slut.

  Vi tar emot hela familjen. Vår målgrupp är barn 0-18 år, om särskilda skäl finns kan vi vårda patienter upp till 25 år.

 • Hur kommer man till er?

  Familjer kan kontakta oss direkt eller be barnets läkare om remiss. Att möta en ny miljö och vårdpersonal kan vara ett stort steg, därför uppmuntrar vi familjer med svårt sjuka barn att tidigt ta kontakt. Vi har inget remisstvång.

 • Vad avgör om man får plats?

  Tillsammans med vårdnadshavare och barnets läkare hittar vi rätt vårdnivå. Vi kan vårda de svårast sjuka, men är inte ett akutsjukhus. Vi måste försäkra oss om att ditt barn kan få vård på den nivå det behöver.

 • Hur vårdar ni mitt barn?

  Barnet vårdas i enkelrum med plats för närstående. Omhändertagandet av varje barn är unikt. Vi ger medicinsk behandling i syfte att lindra eller behandla symtom, men vi har också utomhuslek, spabad, sinnesrum, skapandeverksamhet och mycket annat.

  Vi arbetar för att barnets liv ska fyllas med innehåll. Vi vet också att barnets föräldrar brukar vara de viktigaste personerna i barnets liv och har insatser för bland annat förbättrad sömn och återhämtning.

 • Vi finns kvar för er

  Har du haft ditt barn hos oss så erbjuder vi efterlevandestöd och kontakt med kurator under ett års tid efter dödsfall. Varje år anordnar vi en minnesdag.

Kontakta Lilla Erstagården

Telefon
Expedition hela dygnet
08-714 68 30

Fax
+46 101579847

Besöksadress
Lilla Erstagården
Hästhagsvägen 9
131 33 Nacka

 

Vårdchef
Beat Axå
Telefon: 076-720 85 33
E-post: beat.axa@erstadiakoni.se