Vi erbjuder avancerad inneliggande vård för barn från hela Sverige 

Vården hos oss fokuserar på symtomlindring och ökad livskvalitet .

På Lilla Erstagården erbjuder vi specialiserad heldygnsvård med syfte att förbättra barnets mående och öka livskvalitet. Som en liten, högspecialiserad enhet kan vi i sjukhuskompetent hemlik miljö arbeta barncentrerat, utifrån ett holistiskt synsätt med barnets förmågor, önskan och behov i fokus.

Vården hos oss sker alltid i samråd med barnets nuvarande läkare och vårdenhet. Vi fungerar också som kunskapscentrum och konsulter i barnpalliativ vård för hela Sverige både i individärenden och kring mer generella frågeställningar.

Vem kan komma till oss?

Barn och familjer kommer till Lilla Erstagården med olika bakgrund och av skilda anledningar. Vi möter patienten i alla faser av sjukdomsprocessen, från ny diagnos till mer avancerade stadier av sjukdom, i perioder av försämring eller behov av riktade insatser för återhämtning och optimering av livskvaliteten.

Vi vårdar barn med livshotande eller livsbegränsande sjukdomar och med allvarliga kroniska sjukdomstillstånd. Gemensamt för de barn som vårdas hos oss är en komplex symtombild och stora behov.

Huvuddelen av vårt arbete ägnas åt kortare vårdtider där patienten skrivs ut till hemmet eller sjukhus igen, efter stödjande och lindrande insatser i livsförbättrande och livsunderlättande syfte.

För de barn som vårdas i livets slut så vet vi att vi ger bäst vård när kontakten inleds tidigt så att relationen blir trygg och barnet är väl känt hos oss. Vi ser på vårdåtagandet som en långsiktig relation före, under och ibland efter livets slutskede.

Det behövs inte någon remiss för att ta kontakt med oss.

Barnspecialister i en hemlik miljö

Personalen på Lilla Erstagården är specialistutbildad, trygg och erfaren och vi organiserar vården i team där vården bedrivs med en helhetssyn på patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Hos oss arbetar barnläkare, barnsjuksköterskor, barnsköterskor, hälso- och sjukvårdskurator och fysioterapeut. Vi har även en syskonstödjare i samarbete med Barncancerfonden och stöd från diakon och präst för de som önskar.

Lek är en rättighet

Tröjor som kända fotbollsspelare skänkt

Vi ser lek som en rättighet för ett barn som vårdas på sjukhus. I vår inbjudande miljö känner barn sig hemma, lek och skapande är något som uppmuntras. Tack vare donationer kan vi dessutom ha skapandepedagog i verksamheten och får återkommande besök av exempelvis vårdhund och clowner. 

 

Omhändertagande av närstående

Vi vet att du som förälder oftast är den viktigaste personen för ditt barn. För att du ska orka finnas där arbetar vi med avlastning och försöker se till att du får sova ut ni är hos oss.

Vi ligger naturskönt i Nacka kommun med både Sickla köpkvarter, Nackareservatet och Hellasgården i närområdet. Närheten till både Sickla och naturen ger goda möjligheter till andningspauser för närstående.

 

Att komma till oss

 • Vem kan komma till er?

  Barn med komplexa vårdbehov som kan leda till en för tidig död kan vårdas hos oss. Både för optimering av livskvalitet och avlastning samt för vård i livets slut.

  Vi tar emot hela familjen. Vår målgrupp är barn 0-18 år, om särskilda skäl finns kan vi vårda patienter upp till 25 år.

 • Hur kommer man till er?

  Familjer kan kontakta oss direkt eller be barnets läkare om remiss. Att möta en ny miljö och vårdpersonal kan vara ett stort steg, därför uppmuntrar vi familjer med svårt sjuka barn att tidigt ta kontakt. Vi har inget remisstvång.

 • Vad avgör om man får plats?

  Tillsammans med vårdnadshavare och barnets läkare hittar vi rätt vårdnivå. Vi kan vårda de svårast sjuka, men är inte ett akutsjukhus. Vi måste försäkra oss om att ditt barn kan få vård på den nivå det behöver.

 • Hur vårdar ni mitt barn?

  Barnet vårdas i enkelrum med plats för närstående. Omhändertagandet av varje barn är unikt. Vi ger medicinsk behandling i syfte att lindra eller behandla symtom, men vi har också utomhuslek, spabad, sinnesrum, skapandeverksamhet och mycket annat.

  Vi arbetar för att barnets liv ska fyllas med innehåll. Vi vet också att barnets föräldrar brukar vara de viktigaste personerna i barnets liv och har insatser för bland annat förbättrad sömn och återhämtning.

 • Vi finns kvar för er

  Har du haft ditt barn hos oss så erbjuder vi efterlevandestöd och kontakt med kurator under ett års tid efter dödsfall. Varje år anordnar vi en minnesdag.

Kontakta Lilla Erstagården

Telefon
Expedition hela dygnet
08-714 68 30

Fax
+46 101579847

Besöksadress
Lilla Erstagården
Hästhagsvägen 9
131 33 Nacka

 

Vårdchef
Beat Axå
Telefon: 076-720 85 33
E-post: beat.axa@erstadiakoni.se