Forskning

Värdet av lateral release vid rekonstruktion av hiatus hos patienter med typ II-IV paraesofagealt bråck. –En dubbel blind randomiserad studie.

Paraesofageala bråck karakteriseras av att en mer eller mindre stor defekt föreligger i hiatus, dvs. öppningen i diafragmamuskeln varigenom matstrupen passerar för att övergå i magsäcken. Detta innebär att kanterna på hiatus är kraftigt separerade från varandra. Paraesofageala bråck förefaller bli allt vanligare och detta beror sannolikt bl.a. på den vävnadsförsvagning som ses hos den allt mer åldrande befolkningen.

Vetenskaplig frågeställning

Ger hjälpsnitt i diafragma (Lateral release) minskad risk för recidiv efter rekonstruktion av typ II-IV paraesofageala bråck jämfört med enbart cruraplastik.Primär endpoint är uppkomst av reherniering, baserat på CT thorax buk vid 12 månader. Sekundära endpoints utgörs av per- och postoperativa komplikationer symptomatiskt recidiv, postoperativ QoL, postoperativ analgetikakonsumtion och vård- samt sjukskrivningstid.

Projektledare

Bengt Håkanson, Anders Thorell i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset.