Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

1960-talet – de stora förändringarnas tid

I mitten av 1960-talet blev bristen på diakonissor tydlig. Det gjorde det omöjligt för Ersta att uppfylla kontrakt och avtal där man lovat förse församlingar och institutioner med tjänstgörande diakonissor. Vid pensioneringar eller andra vakanser gick det bara i undantagsfall att tillsätta platsen med en ny diakonissa.

Provsystrar Margareta Andersson, Rosa Larsson och Ann Ling i elevavdelningens andaktsrum.
Provsystrar Margareta Andersson, Rosa Larsson och Ann Ling i elevavdelningens andaktsrum.

Samtidigt växte opinionen för att ansvaret för tillsättning av tjänster skulle ligga hos dem som skulle anställa och inte hos diakonissanstalten.

Svenska diakonissällskapet upphörde därför från nyåret 1967 att teckna nya kontrakt för diakonisstjänster. Samtidigt sades alla existerande kontrakt upp. Därmed försvann en mer än hundraårig tillsättningsordning, och den ersattes med fri ansökningsrätt.

Den fria ansökningsrätten gällde dock bara kyrkliga tjänster. För att söka en tjänst utanför kyrkans arbetsområden skulle en diakonissa fortfarande ha sin anstalts tillstånd.

Nya regler för diakonissorna

I januari 1968 trädde nya grundregler i kraft för diakonissorna och deras Erstagemenskap och därmed upphörde tvånget att tillhöra diakonissanstaltens systergemenskap.

Det så kallade moderhusets fyra grundregler avvecklades alltså, och det innebar att systern själv sökte sin tjänst, fick avtalsenlig lön och pension för sitt arbete, fick använda civila kläder, både i tjänst och på fritid, samt fick ingå äktenskap. Sällskapet ville genom de nya reglerna främja församlingsdiakonin och verka för diakonins fortsatta integrering i den Svenska kyrkan.

I 1968 års årsberättelse skrev man att ”Det diakonisshem som med 1968 avlöste vad som var kvar av ’moderhuset’ har som sin främsta uppgift att vara ett andligt gemenskapscentrum för Erstas systrar. Ersta ser inte bara som sin uppgift att utbilda och med examensbetyg och diakonissbrev skicka de nyvigda till väntande uppgifter. Dess långa historia har lärt det vad sammanhållningen i tron betyder för diakonisskåren.”

Provsystrarna Kerstin Andersson och Ulla-Britta Johansson i Martasalen.
Provsystrarna Kerstin Andersson och Ulla-Britta Johansson i Martasalen.

1969 års diakoniutredning

Den av Svenska kyrkans diakoninämnd utsedda ”1969 års diakoniutredning” lade 1972 fram sitt betänkande ”Tjänsten åt nästan”. Vid den här tiden pågick en debatt kring diakonins ställning inom kyrkan.

Det fanns krafter som verkade för att diakonatet skulle höra till kyrkans lekmannatjänster medan andra ansåg att det var en del av kyrkans ämbete. Utredningen föreslog att vigning skulle vara en förutsättning för anställning som diakon eller diakonissa, och att vigningen skulle flyttas från anstalterna till stiften.

Utredningen lade också fram ett förslag till diakonilag som stadgade att diakontjänster likaväl som präster och organisttjänster skulle finnas i alla församlingar. Men så har ännu inte blivit beslutat.

| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00