Frö som gror i jord

Kvalitets- och hållbarhetsarbete

Ersta diakonis främsta arbetssätt är vårt ledningssystem som är certifierat enligt standarderna ISO 9001 – kvalitet och ISO 14001 - miljö. Att vi är certifierade innebär att vi ska arbeta utifrån ett systematiskt och enhetligt sätt när vi leder, planerar, genomför, följer upp och analyserar samt utvärderar och förbättrar kvaliteten i vårt arbete.

Ersta diakonis främsta arbetssätt är vårt ledningssystem som är certifierat enligt standarderna ISO 9001 – kvalitet och ISO 14001 - miljö. Att vi är certifierade innebär att vi ska arbeta utifrån ett systematiskt och enhetligt sätt när vi leder, planerar, genomför, följer upp och analyserar samt utvärderar och förbättrar kvaliteten i vårt arbete.

Ledningssystemet hjälper oss att skapa ordning och reda, arbeta effektivt, minimera risker och att fokusera på det viktiga – att på bästa sätt tillgodose kundernas krav, behov och förväntningar. Det systematiska värdegrundsarbetet ska, på samma sätt som kvalitetsarbetet, genomsyra allt arbete på samtliga organisatoriska nivåer. 

Våra strategiska mål och resultatmål sätts utifrån externa och interna intressenters krav, behov och förväntningar.

De strategiska målen sätts för hela organisationen som bryts ner till resultatmål och beskrivs i de årliga verksamhetsplanerna. Fortlöpande uppföljning sker på olika nivåer för att säkerställa att ledningssystemet är väl fungerande.

Organisationen har tolkat, definierat och verifierat de krav som är baserade på kund, lagar, författningar samt vetenskap och beprövad erfarenhet avseende kvalitets-, miljö-och arbetsmiljöaspekter. Ur ett livscykelperspektiv tas hänsyn till varje del som inköp och anskaffning, förbrukning av varor och tjänster, återvinning samt avfall.

Våra policys och certifikat

  • Certifikat ISO 9001 & 14001 
  • Miljöpolicy
    Vi arbetar ständigt för att förbättra miljöarbetet och för att minska effekterna av verksamheternas negativa miljöpåverkan.
  • Kvalitetspolicy
    Våra verksamheter säkerställer kvalitet och patientsäkerhet samt uppnår goda resultat genom att förebygga risker och arbeta med ständiga förbättringar.

Mer om oss

Två händer som håller varandra

Vår värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör på Ersta. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ.

Historisk bild där sjuksyster ger kvinna i sjuksäng medicin

Med en lång historia och stark värdegrund

Ersta diakonis historia börjar 1851 då vi byggde vårt första sjukhus och startade Sveriges första sjuksköterskeskola.

skrattade äldre damer

Vår organisation

Ersta diakoni är idag Sveriges största aktör inom idéburen vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning.