Frö som gror i jord

Kvalitets- och hållbarhetsarbete

På Ersta diakoni har vi en vision om att skapa en värdig välfärd för alla. Våra kunder och intressenter ska kunna lita på att verksamheten bedrivs på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt med människan i centrum.

Hållbarhetsfrågorna är en del av vår målstyrning och integrerade i allt vi gör. Vårt ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001 – kvalitet och ISO 14001 – miljö. Att vi är certifierade innebär att vi ska arbeta utifrån ett systematiskt och enhetligt sätt när vi leder, planerar, genomför, följer upp och analyserar samt utvärderar och förbättrar kvaliteten i vårt arbete.

Att vi tar ansvar för en hållbar nutid och framtid uttrycks i våra långsiktiga mål och tydliggörs i delmål avseende bland annat arbetsmiljö, miljöpåverkan och återinvestering av ekonomiskt överskott.

De strategiska målen sätts för hela organisationen som bryts ner till resultatmål och beskrivs i de årliga verksamhetsplanerna. Fortlöpande uppföljning sker på olika nivåer för att säkerställa att ledningssystemet är väl fungerande.

Våra policys och certifikat

  • Miljöpolicy
    Vi arbetar ständigt för att förbättra miljöarbetet och för att minska effekterna av verksamheternas negativa miljöpåverkan.
  • Kvalitetspolicy
    Våra verksamheter säkerställer kvalitet och patientsäkerhet samt uppnår goda resultat genom att förebygga risker och arbeta med ständiga förbättringar.
  • Certifikat ISO 9001 & 14001
    När nya verksamheter tillkommer inkluderas dessa efter hand i certifikatet.

Mer om oss

Två händer som håller varandra

Vår värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör på Ersta. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ.

Historisk bild där sjuksyster ger kvinna i sjuksäng medicin

Med en lång historia och stark värdegrund

Ersta diakonis historia börjar 1851 då vi byggde vårt första sjukhus och startade Sveriges första sjuksköterskeskola.

skrattade äldre damer

Vår organisation

Ersta diakoni är idag Sveriges största aktör inom idéburen vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning.