Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Kraven på de blivande diakonissorna

Bland det första som Marie Cederschiöld gjorde när hon börjat som föreståndarinna för diakonissanstalten 1851 var att fastställa ”Villkor för provsköterskors antagande”. Villkoren ersatte tidigare regler som hade antagits av förvaltningsrådet.

Underrättelser

Efter några år kompletterades villkoren med ”Underrättelser för dem som vilja bliva diakonissor”, som innehöll en utförlig redogörelse för inträdesvillkor och utbildningsgång vid diakonissutbildningen.  Där betonades att motivet för att bli diakonissa måste vara ”sant evangeliskt”, och att den blivande eleven skulle komma ”tvingad av Kristi kärlek”.

En blivande diakonissa måste av egna erfarenheter veta att ”hennes hjärta är syndigt, och att inget annat reningsmedel finnes än Jesu Kristi Guds Sons Blod, som allena borttager våra synder”, stod det i ”Underrättelser”.

Klassrumsbild.
Klassrumsbild.

Den som sökte till diakonissutbildningen skulle kunna läsa innantill ”samt något skriva och räkna”. Det var viktigt att den som sökte själv skulle skriva den personliga levnadsberättelse som tillsammans med inträdesansökan skulle skickas in.

Det krävdes också att den blivande eleven hade läst Nya Testamentet och Bibliska historien, alltså någon av de läroböcker i biblisk historia som användes i folkskolan. Hon borde även kunna sköta vissa vanliga hushållssysslor.

Provsyster Gun-Lis Lindgren.
Provsyster Gun-Lis Lindgren.

Andliga förutsättningar

Det var också viktigt att ha vissa andliga förutsättningar för att klara utbildningen. Bland annat skulle de sökande ha ”en stilla och ödmjuk ande” som skulle ha visat sig genom ”lydnad gentemot föräldrar och husbönder, i arbetsamhet och självförsakande kärlek samt i bemödandet om en god vandel”.

De andliga dygderna ansågs viktigare än teoretiska och praktiska kunskaper eftersom de gjorde det möjligt att utveckla och använda alla olika gåvor och anlag.

Provsyster Ingegerd Helgesson i Ersta kyrkas sakristia. Tjänstgöring i kyrkan är ett led i diakoniutbildningen.
Provsyster Ingegerd Helgesson i Ersta kyrkas sakristia. Tjänstgöring i kyrkan är ett led i diakoniutbildningen.


På dem som ville utbilda sig till lärarinnor ställdes större krav. De skulle ”kunna läsa väl innantill, skriva och räkna, samt ha läst Gamla och Nya Testamentet, Bibliska historien, ha färdighet i handarbete samt anlag för sång”.

En grupp diakonisselever i elevavdelningens dagrum 3 trappor upp i Stora Diakonisshuset.
En grupp diakonisselever i elevavdelningens dagrum 3 trappor upp i Stora diakonisshuset.
| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00