Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Magdalenahemmet skulle fostra unga kvinnor på glid

 

Förr i tiden fanns skyddshem där så kallade fallna kvinnor skulle rehabiliteras och sedan återgå till ett sedligt liv. Det kunde handla om ogifta unga kvinnor som hade haft sex, blivit våldtagna, var utvecklingsstörda eller som drog till sig uppmärksamhet av någon anledning, till exempel att de var för vackra, för fula eller ansågs vara upproriska. Hemmen kallades för Magdalenahem efter "synderskan" Maria Magdalena i Nya Testamentet, och det var framför allt kristna organisationer som drev sådana hem.

Emilia Elmblad var den som tog initiativ till Sveriges första Magdalenahem i början av 1850-talet.  Hon hade tillsammans med sin man varit med och bildat Svenska diakonissällskapet 1849.

Stora Ersta - Magdalenahemmet på sluttningen mot Saltsjön. 1864-1878.
Stora Ersta - Magdalenahemmet på sluttningen mot Saltsjön. 1864-1878.

Plats för fyra kvinnor

I november 1852 invigdes det lilla Magdalenahemmet med plats för fyra kvinnor. De fick vård och sysselsattes med hushållsarbete av olika slag. Det var dock svårt att hitta någon som var villig att leda arbetet där. Det ansågs till och med skamligt att bo på samma gata som Magdalenahemmet. I årsberättelsen från det första året beskrevs dock en uppoffrande kvinna som hade tagit sig an uppgiften: ”Hennes egna barn och husliga bestyr, jemte omsorgen om flera, genom cholerafarsoten nödställda familjer, afhöllo henne icke från att åtaga sig även de fattiga Magdalenorna.” Under det första året vårdades 20 flickor i hemmet.

En av dem som kom till hemmet under den första tiden var en ung gotländska: ”ännu ej tjugo år gammal, kommer till Stockholm, får tjenst, blir förförd, sjuknar, föres till sjukhuset, utskrifves derifrån och kommer en kulen vinterafton, vid Jultiden, gråtande direkte från sjukhuset till Magdalenahemmet, med en trägen bön, att der få upptagas för någon tid.”

Jenny Lind skänkte pengar

Redan under det första året visade kung Oscar I intresse för verksamheten genom att skänka 100 riksdaler. Men den största gåvan kom från hovsångerskan Jenny Lind Goldschmidt som skänkte 250 riksdaler.

Trots gåvorna blev de ekonomiska svårigheterna för Magdalenahemmet allt större, och i mars 1856 skrev Emilia Elmblad till diakonissanstaltens förvaltningsutskott och bad dem ta över verksamheten, men de avböjde eftersom andra verksamheter kostade för mycket. Följden blev att verksamheten lades ner för en period. Men året därpå beslöt utskottet att anstalten skulle ta över verksamheten och att Marie Cederschiöld skulle ingå i styrelsen. I årsberättelsen för 1858 stod att Jenny Lind börjat ge verksamheten 750 riksdaler per år, och att man utan hennes hjälp inte hade vågat öppna hemmet igen.

Samma år skrev Marie Cederschiöld att 58 kvinnor hittills hade fått vård på Magdalenahemmet och att de flesta av dem sedermera hade ”skickat sig väl”.

Jenny Lind.
Jenny Lind.

Lokalerna för små

På våren 1861 hade Magdalenahemmets lokaler blivit för små och samtidigt hade verksamheten fått mycket uppmärksamhet från olika håll. Därför föreslog stadsfiskalen Silfversparre att egendomen Stora Ersta som var till salu skulle köpas in för Magdalenahemmets räkning.

Styrelsen tvekade, men diakonissanstaltens kassaförvaltare, justitierådet Axel Adlercreutz, ingrep då och köpte personligen egendomen. Han erbjöd sedan diakonissanstalten att antingen köpa egendomen för samma pris eller arrendera den i tre år.  Styrelsen beslöt att arrendera Stora Ersta. Det var alltså arbetet med ”de sedligt förkomna” som var den indirekta orsaken till att Ersta blev ”Staden på berget”.

Landshövding Axel Adlercreutz, justitieråd.
Landshövding Axel Adlercreutz, justitieråd.
| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00