Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Nationell Patientenkät

Sjukhus från luft

Patienterna är mycket nöjda med sin upplevelse på Ersta sjukhus, där sjukhuset ligger väldigt högt i alla dimensioner inom specialiserad sjukvård, jämfört med sjukhus i övriga riket och Stockholm i genomsnitt.

Det visar 2018 års Nationella Patientenkät. Enkäten visar bland annat resultatet för Ersta sjukhus somatiska öppen- och slutenvård där patientens upplevelse mäts. 

91 procent har ett positivt helhetsintryck av sjukhusets somatiska öppenvård, och motsvarande siffra är 93 procent för den somatiska slutenvården. Inom den somatiska öppenvården är dimensionen respekt och bemötande högst graderad av patienterna, jämfört med andra aktörer. I slutenvården är det framförallt inom dimensionerna tillgänglighet och emotionellt stöd som patienterna graderar sin upplevelse hos Ersta sjukhus högst.

– Vi är väldigt stolta över att våra patienter ger oss ett sådant gott betyg. Det är otroligt roligt att se att det arbete vi lägger ner på att skapa kontinuitet och tillgänglighet, bland annat genom att erbjuda en patientansvarig läkare vid kronisk sjukdom, ger resultat. Enkätsvaren visar att våra patienter upplever det vi dagligen strävar efter - att vara ett högkvalitativt specialistsjukhus med personligt bemötande säger Jan-Åke Zetterström, sjukhuschef Ersta sjukhus. 


Om Nationell Patientenkät 2018

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät har genomfört en stor mätning av patientupplevelsen för specialiserad somatisk vård på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Inom den somatiska vården delas mätningen upp i två delar, öppen- och slutenvård. Mätningen genomförs vartannat år. Årets patientenkät genomfördes under våren 2018. Patienten får svara på 25 övergripande frågor och gradera efter en femgradig skala sin upplevelse inom olika vårdgrenar. Det som mäts är delaktighet och involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande samt tillgänglighet.

Här kan du läsa mer om Ersta sjukhus.

Resultat 2018 års Nationella Patientenkät - öppenvård
Reslutat 2018 års Nationella Patientenkät - slutenvård

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni