Nationella kvalitetsregister

Ersta diakonis vård- och omsorgsboenden är anslutna till vissa nationella kvalitetsregister. Nationella kvalitetsregister används för statistik och forskning och för att utveckla och säkra vårdens kvalitet. Registren stödjer oss i vårt kvalitetsarbete genom uppföljning och granskning av våra verksamheters resultat och genom att vi tar del av andra vård och omsorgsboendes arbete.

Samtliga uppgifter som registreras hanteras i enlighet med patientsäkerhetslagens bestämmelser om tystnadsplikt, men också patientdatalagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

I sammanställningarna från registren förekommer inga personuppgifter utan endast information om problem/diagnos, åtgärder, resultat och i vissa fall information om patientupplevd kvalitet och livskvalitet. Om du inte vill att dina uppgifter registreras i de nationella kvalitetsregistren, meddela ditt vård- och omsorgsboende. 

Mer information

För mer information, se Nationella kvalitetsregister
Vill du veta mer om de register vi använder, se Senior AlertBPSD-registretSvenska palliativregistret och SveDem.