Rapportera personuppgiftsincident

Om du vet eller misstänker att det har inträffat en personuppgiftsincident eller om du ser att det finns en risk för att det kan inträffa en incident då ska du rapportera detta till oss.

Om de personuppgifter som vi behandlar inom Ersta diakoni

  • medvetet, omedvetet eller olagligt förstörs, förvanskas, försvinner eller ändras
  • röjs på ett obehörigt sätt (obehörigt röjande) eller
  • om någon obehörig fått tillgång/åtkomst till dessa personuppgifter

då har det inträffat en så kallad personuppgiftsincident som ska rapporteras.

Inom kort kommer det ett formulär nedan där du rapporterar personuppgiftsincidenter till Ersta diakoni.

I väntan på det ber vi dig att rapportera eventuell personuppgiftsincident på mejlen personuppgiftsincident@erstadiakoni.se