Miljöpolicy

Vårt arbete ska alltid präglas av våra värdeord professionalism, tillit och hopp. Varje människas integritet och välbefinnande står i centrum. I den dagliga verksamheten läggs därför stort fokus på omsorgen om människan, naturen och miljön.

Vår ambition är att stå för en ekologiskt hållbar utveckling genom att ta ansvar för vår miljöpåverkan. Vi betraktar lagar, förordningar och andra riktlinjer som den lägsta nivån i vårt miljöarbete.

Vi arbetar ständigt för att förbättra miljöarbetet och för att minska effekterna av verksamheternas negativa miljöpåverkan genom:

  • Hushållning av material och resurser
  • Konsekvent användning av förnyelsebara naturresurser
  • Minskning av energianvändning
  • Minimering av användning av miljöfarliga material
  • Hantering av avfall enligt kretsloppsprincipen
  • Utökning av miljökunskap bland medarbetarna
  • Att bedöma och ställa miljökrav på leverantörer och entreprenörer