Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ordlista

Ordlista museum

Nedan hittar du förklaringar till vissa ord och vokabulär som används i texterna på Ersta museum. Vi har medvetet valt att använda det språk som användes vid tiden för respektive text. Därför kan en företeelse ha olika benämning beroende på när i tiden den beskrivs.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

 

 

 

D

 

Diakoni
Från grekiskan med betydelsen tjänst.

 

Diakonissa/diakon
Betyder egentligen tjänarinna respektive tjänare. Beteckningarna användes i den tidiga kristna kyrkan och omnämns båda i Nya testamentet.

Diakonissanstalt
Från mitten av 1800-talet benämningen på institutioner där diakonissor bodde, utbildades, vårdade och betjänade andra. Den första svenska diakonissanstalten påbörjade sin verksamhet 1851 genom att öppna ett litet sjukhus med sjuksköterskeutbildning på Kungsholmen i Stockholm.

 

Diakonissarbetsföreningen
Bildades ungefär samtidigt med Svenska diakonissällskapet med syftet stödja diakonissanstaltens arbete. Den allra första beteckningen var "fruntimmers-arbets-föreningen". I dag heter det Ersta syförening.

 

Diakonissinvigning
Sveriges första diakonissor invigdes 1855 till systrar. I invigningsakten ingick psalmsång, tal, förbön under handpåläggning samt sändning. Dessutom fick invigningssystrarna med ett gemensamt "ja" besvara frågan om de var villiga att vara "sin Herres, de fattigas och sina medsystrars tjänarinnor".

Diakoniss-/diakonvigning
Blev den nya beteckningen på diakonissinvigningen efter hand som den leddes av en biskop i den Svenska kyrkan. Vigningsritualen infördes i kyrkohandboken.

Diakonissa var då den kvinnliga titeln och diakon den manliga.

Diakonvigning
Från och med år 2 000 – med en ny kyrkoordning – vigs både kvinnor och män till diakoner och inlemmas i kyrkans treledade ämbete – biskop, präst och diakon. Vigningsakten sker i stiftens domkyrkor och förrättas av biskopen.

Diakonisskall
Begreppet "kall" användes tidigare i stället för tjänst eller uppgift – men då med betoningen att personen i fråga på ett eller annat sätt kunde tala om sin "kallelse" till ett speciellt uppdrag.

Diakonisstadgan
Här reglerades dels diakonissornas anställning och ekonomiska villkor; dels deras relationer till varandra, dels till andra som de kom i kontakt med genom sin verksamhet.

 

Diakonissällskapet
Föreningen Sällskapet för beredande af en Diaconissanstalt i Stockholm bildades 1849. 1851–1977 hette föreningen Svenska diakonissällskapet.

 

Från och med 1978 är det officiella namnet Ersta diakonisällskap.

Numera används i dagligt tal begreppet Ersta diakoni.


 

E

Ersta gravplatser
Finns sedan 1898 på Norra Kyrkogården i Solna. Där är många systrar och de första föreståndarna Johan Christoffer Bring och Ernst Lönegren begravda.

Ersta hospits
Den gamla sjukhusbyggnaden renoverades och gjordes om till gästhem med beteckningen hospits, alltså gästhem. Hospitset började sin verksamhet 1909 och avslutades på 1960-talet då flera gamla byggnader revs.

Ersta kapell
Byggdes 1871–72 på en nyinköpt tomt intill anstaltens tidigare egendom. Under de första årtiondena användes vanligtvis beteckningen Ersta kapell, som därefter blev Ersta kyrka. Kyrkan restaurerades kraftigt 1968–69.

Ersta paramentavdelning
På Ersta startade 1880 en paramentavdelning, där man tillverkade och sålde textilier av olika slag för kyrkligt bruk. Härigenom blev Ersta föregångare för användandet av liturgiska plagg och prydnader. Verksamheten upphörde 1966.

Ersta sjukhus
Det första sjukhuset på Erstaområdet byggdes 1864 på Stora Ersta-tomten i samband med flytten från Kungsholmen. Tack vare äganderätten till granntomten Lilla Ersta kunde ett nytt och rymligt sjukhus byggas och färdigställas 1907. På 1960-talet gjordes en tillbyggnad längs Fjällgatan. Ersta sjukhus är i dag ett offfentligfinansierat sjukhus som drivs utan vinstkrav.


 

F

Febe
En julhälsning från Diakonissanstalten som utgavs 1887–1945. Utgiven på initiativ av Johan Christoffer Bring.


 

G

 

Gamla diakonisshuset
Den första byggnaden som 1864 uppfördes av diakonissällskapet vid flytten till Södermalm. I dag fungerar byggnaden som administrationshus.

 

Gamla sjukhuset
Se Ersta sjukhus.


 

J

Jaktvarvet
För att kunna utöka sina verksamheter köpte Svenska diakonissällskapet 1854 en fastighet, "Jaktvarvet", på Kungsholmen. Dit flyttades först barnhemmet och skolan. Några år senare kom sjukhuset dit.


 

L

Lilla Erstagården
Nordens första barn- och ungdomshospice öppnades på Erstagården i Nacka 2010.


 

 

M

Malmgård
En malmgård var en sorts byggnad på Stockholms malmar som uppfördes under 1600- och 1700-talen. Malmgården var ofta herrgårdsliknande, och i regel användes den som sommarbostad eller sin tids "fritidshus" för adels- och borgarklassen. Framför allt var malmgårdar trädgårdar, där man odlade bland annat exotiska växter och medicinalväxter.

 


 

 

N

Nya sjukhuset
Se Ersta sjukhus.

 


 

O

Oblatbageriet
Bageriet tillverkar nattvardsoblater sedan år 1909 och är i dag den största producenten i landet. De senaste åren har nära tre miljoner oblater tillverkats av anställda och volontärer.

Olivebladet
Månadsblad från Ersta diakonissanstalt i Stockholm som gavs ut 1864–1950.

Innehöll bland annat artiklar om diakonala frågor, diakonalt arbete samt årsberättelserna för sällskapets verksamhet.


 

P

Pilgatan
Den första nordiska diakonissanstalten startade sin verksamhet 1851 med adress Pilgatan 8 på Kungsholmen i Stockholm. Där hyrdes en tvårumslägenhet för det första enkla "diakoni-sjukhuset".

Porthusen
Porthusen på Erstagatan 1 byggdes förmodligen i mitten av 1700-talet och är de enda byggnader som finns kvar från tiden innan diakonissanstalten flyttade dit. Under många år var Norra porthuset arbetsplatsen för en "portsyster" som öppnade och stängde porten för besökare. I dag finns huvuddelen av Ersta museum där. Det södra porthuset användes från början som bagarstuga och brygghus. I dag är oblatbageriet placerat på bottenvåningen. På ovanvåningen finns arbetsplats för volontärverksamheten.

Provsyster
Diakonissutbildningen började med ett så kallat elevår, som innebar en prövotid med både teoretiskt och praktiskt innehåll. Därefter upptogs de godkända eleverna i diakonissgemenskapen och blev provsystrar. Provsysterupptagningen var en högtid då systern för första gång fick bära dräkten. Under provsysteråren genomfördes fackutbildningen exempelvis till sjuksköterska, lärarinna eller ett yrke med social inriktning. Därefter följde diakonisskursen som ledde fram till diakonissvigningen.


 

S

Serafimerlasarettet
Serafimerlasarettet, ofta kallat Serafen, var Sveriges första sjukhus och öppnade 1752 på Kungsholmen i Stockholm. Det lades ned 1980.

Sjuksköterskeskolan
Skolan öppnades samtidigt med sjukhuset på Pilgatan 1851. Där fanns då ett par ogifta kvinnor som diakonisselever. De var samtidigt också sjuksköterskeelever. Deras utbildning skedde till stor del vid sjuksängarna, och leddes av läkare från Serafimerlasarettet och av föreståndarinnan Marie Cederschiöld. Efter fyra års elevtid blev de första svenska diakonissorna/sjuksköterskorna invigda.

Sjukvakterskor
Sjukhusen i Sverige hade vid mitten av 1800-talet inga utbildade sjuksköterskor. Däremot fanns det anställda sjukvakterskor som skötte grovjobb som städning, tvätt och matning, men de hade inte hade någon formell vårdutbildning.

Stenby
Erstas barnhemsverksamhet var under åren 1907–1911 placerad på egendomen Stenby gård i Munktorp, Västmanland. Gården ägdes av ryttmästare Thamm.

Stora Ersta
Namn på en tomt på Södermalm. 1862 beslöt diakonissällskapet att köpa en del av tomten för att där bygga sin "stad på berget".

Stora diakonisshuset
Byggdes 1896 mitt emot det Gamla diakonisshuset, precis till höger innanför porten. Används i dag bland annat som hotell och konferenslokaler samt verksamheten Vändpunkten.

Stortorp
Under åren 1972 till 1993 bedrev Ersta sjukhus ett omfattande långvårdsarbete vid nya sjukhusbyggnader i Stortorp, Huddinge kommun.

Stjärnvik
Ersta fick 1911 en stor donation av fru Nanny Broberg. Gåvan bestod av godset Stjärnvik vid sjön Båven i Gryts församling i Nyköpingstrakten. Dit flyttades barnhemmet från Stenby. Stjärnvik lades ner 1950.

Svenska diakonissällskapet
I april 1849 konstituerades Svenska diakonissällskapet. De ville skapa en anstalt vars syfte var att utbilda kristligt sinnade kvinnor med anlag och vilja att inrätta sig efter sällskapets regler.


 

V

 

Vårsta
Efter önskemål från landets nordligaste stift startade 1912 en diakonissanstalt i Härnösand som fick namnet Vårsta. Den leddes de första åren av systrar från Ersta. Från 1927 blev Vårsta Sveriges fjärde diakonissanstalt.


| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00