Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Diakonissutbildningen i början av 1900-talet

De kvinnor som påbörjade sin diakonissutbildning i början av 1900-talet var i 20–35-årsåldern. De förväntades vara praktiskt dugliga på olika områden och ha en önskan om att få ge sig själva åt Gud och åt hjälpbehövande människor.

En kyrklig fostran var en bra förutsättning. God fysik och ett friskt och glatt mod ansågs även ovärderligt, eftersom diakonissorna förväntades kunna möta och ta tag i allehanda problem, både i bokstavlig och i bildlig bemärkelse.

Ett 40-tal elever utbildades på olika nivåer samtidigt. Under elevåret genomgick systrarna praktiska kurser i husligt arbete och fick också lektioner i bibelkunskap, katekes och diakoni.  De deltog även i kurser i församlingsvård och barnavård, och mot slutet av elevtiden skickades de ofta ut till anstaltens filialer: barnhem, skyddshem eller vårdhem. En sådan tjänstgöring varade i regel ett par år, alltså även under den efterföljande provsystertiden.

Provsystrar och diakonisselever arbetar i något av diakonissanstaltens kök.
Provsystrar och diakonisselever arbetar i något av diakonissanstaltens kök.

Provsystersupptagning två gånger om året

Elevtiden avslutades genom en enkel högtid, den så kallade provsystersupptagningen, som ägde rum två gånger om året, oftast vid advents- och pingsttid.

Eleverna fick då bära diakonissdräkten, men med en mössa utan rosett för att visa att de fortfarande stod på prov. Som provsystrar fick de sedan fortsätta sin utbildning, dels genom en sjukvårdskurs på 1,5 till 2 år, dels en teoretisk kurs – kortare eller längre efter behov.

Även om inte alla diakonissor skulle ägna sig åt sjukvård, ansågs sjukvårdskursen så viktig att den var obligatorisk för alla. Det förväntades att systrarna hade god sjukvårdsinsikt för att kunna vara till hjälp om de kom i kontakt med sjukdomar:

En diakonissa bör ock kunna verka fostrande i hygieniskt avseende bland sina skyddslingar, och hon kommer alldeles säkert träda i beröring med läkare och hälsovårdsmyndigheter, varför hon ej får vara främmande på detta viktiga område.”

Sjukvårdskursen kompletterades ibland med tre månaders övning i barnsjukvård.

Provsystrarna Margareta Andersson, Gunvor Ander, Judith Schaible, Ingegerd Helgersson, Ulla-Britt Ansbäck, Maj-Britt Halle.
Provsystrarna Margareta Andersson, Gunvor Ander, Judith Schaible, Ingegerd Helgersson, Ulla-Britt Ansbäck och Maj-Britt Halle.

Teoretisk kurs ökade allmänbildningen

Den teoretiska kursen syftade till att fylla ut luckor och jämna ut brister i de blivande diakonissornas allmänbildning. Men framför allt skulle den ge upplysning och vägledning i frågor som skulle bli aktuella för dem i yrkeslivet.  Den skulle också fördjupa den kristna kunskapen och det kyrkliga sinnelaget samt uppfattningen av diakonisskallet.

Efter att kurserna avslutats fick provsystrarna delta i det egentliga diakonissarbetet, och skickades ofta ut på fältet som vikarier eller på fasta platser.

Provsystrarna Margareta Andersson och Rosa Larsson i elevavdelningens andaktsrum.
Provsystrarna Margareta Andersson och Rosa Larsson i elevavdelningens andaktsrum.

Diakonissinvigning på våren

Diakonissinvigningen ägde rum i samband med anstaltens årsfest på våren. De färdigutbildade systrarna kallades hem ett par veckor i förväg för en stilla, avslutande beredelsetid. I Ersta kyrka invigdes sedan kvinnorna till diakonissor.

De fick med ”ja” besvara frågan om de ville vara sin Herres, de fattigas och sina medsystrars tjänarinnor. I akten ingick förbön under handpåläggning. Med välsignelsens ord sändes de ut i sin tjänst. Därefter bad man, och till sist välsignades de. Numera är diakonen vigd till sin tjänst i full parallellitet med biskopar och präster.

| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00