Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus på Kirurgveckan

Nu pågår kirurgveckan i Norrköping. Ersta sjukhus finns på plats och deltar i flertalet föreläsningar och presentationer. Programpunkter under kirurgveckan där medarbetare från Ersta sjukhus medverkar:

Jonas Nygren föreläser på kolorekt/periop seminariet ”Effekt av anestesi o operation på muskulatur”. Jonas Nygren har tillsammans med kandidat Klara Schalling och Mattias Soop skickat in tre abstracts till colorektal.

Mats Möller är inbjuden av SIKT (Svensk Förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi) på måndagen att ge en presentation under ett symposium om gallkirurgi. Mats kommer redogöra för betydelsen av kartläggning av gallgångarna innan operation för att minska risken för komplikationer.

Bengt Håkanson kommer på torsdagen, som inbjuden föreläsare och presentatör, illustrera några komplicerade fall av diafragmabråck på ett symposium om ”ovanliga bråck” anordnat av SFÖAK (Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi).

Peter Gerber presenterar sina data på äldre patienter som genomgår Gastric bypass. Han visar, med data från det nationella obesitasregistret (SOReg), att effekten av operation på samsjuklighet hos äldre är lika uttalad som hos yngre patienter.

Enes Efendic kommer att presentera preliminära data från en internationell multicenterstudie som jämför en ny endoskopisk metod för behandling av Achalasi (POEM) med traditionell behandling med titthålskirurgi. Abstractet är utvalt till ett av de 8 bästa bidragen.

Apostolos Analatos (Doktorand på Övre GI-sektionen) har också fått sitt abstract utvalt till ett av de åtta främsta som är inskickade till SFÖAK i år. Apostolos kommer att presentera data på en randomiserad studie där vi jämfört nätförstärkt reparation av öppningen i diafragma med vanlig suturering hos patienter som opereras för gastroesofageal refluxsjukdom.

Bengt Novik (Doktorand på Övre GI-sektionen) Presenterar ett abstract som belönats med pris som ett av årets två bästa bidrag till SIKT. Bengt visar, med data från Svenska Bråckregistret, att användande av en viss typ av nät (LWM, ”Lättviktsnät”) är förenat med ökad risk för återfall efter laparoskopisk ljumskbråckskirurgi.

Marcus Hansson kommer att, under en postersession, presentera data där han beskriver en helt ny teknik för att kartlägga gallgångarna med hjälp av två olika röntgenmodaliteter.

Joakim Pålstedt presenterar ett abstract och redogör för våra erfarenheter med intragastrisk ballong för behandling av övervikt/fetma.

Camilla Gustafsson presenterar abstract ”Impact of out-of-hours laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis”. Det är en studie där man tittat på betydelsen av tid på dygnet för operation av akut cholecystit, gällande komplikationer, risk för öppen kirurgi och risken för lång operationstid. Föredrag på måndag kl 09.30 som första utpost på SFÖAKS program.

Josefin Segelman presenterar abstract på kirurgveckans kolorektala program, tillsammans med bl a Annika Röjvall, GI-onkolog på StGöran och forskningskollegor på Karolinska universitetssjukhuset.

Marit Tiefenthal är moderator på ett symposium under fredagen kl 12.00 om minimalinvasiv kolorektalkirurgi.

Anna Karlsson presenterar sin studie Personcentrerad vård under vårdvetenskapsprogrammets fria föredag på onsdagen kl 11.00.

Mikael Wirén deltar som moderator för en session av fria föredrag måndag kl 13.00 som handlar om obesitas och espfaguskirurgi. Ondag kl 8.30 modererar Mikael ett symposium om levnadsfaktorer (rökning och alkohol).

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni