Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Våra byggnader

Miljö

Ersta diakoni har sedan flytten från Kungsholmen år 1864 och fram till idag kontinuerligt byggts om och till.

Fastigheterna

Ersta diakoni har sedan flytten från Kungsholmen år 1864 och fram till idag kontinuerligt byggts om och till. Man kan säga att området blivit något av ett lappverk med olika planlösningar, förbindelser mellan byggnader och installationer.

Fastigheterna Ersta 24 (Erstagatan 1) och Rabatten 9 (Ersta sjukhus) är belägna på nordöstra Södermalm mellan Folkungagatan och Fjällgatan. Mellan fastigheterna går Erstagatan i nordsydlig riktning. Väster om Rabatten 9 ligger Lilla Erstagatan. Området ligger på gränsen mellan den klassiska stenstaden och mer verksamhetsbaserade områden som Stadsgårdshamnen, Masthamnen och området runt Danvikstull med blandade verksamheter.

Kvarteret Rabatten 9 innehåller byggnader från förra sekelskiftet och fram till 1970-talet. Huvudbyggnaden, som idag innehåller i huvudsak vårdavdelningar, ritades av Axel Kumlien och togs i bruk 1907. Byggnaden har senare byggts om bl a har fasaden förenklats och flyglarna byggts till mot norr. På 1960 talet ritade Anders Tengbom en tillbyggnad mot Fjällgatan som innehåller nuvarande huvudentré, mottagningar, röntgen och operationsavdelning.

 I kvarterets sydöstra hörn, adress Folkungagatan121, uppfördes en byggnad för personalbostäder som numer innehåller Hospiceverksamhet (vård i livets slut) och bostäder. Den ritades 1930-31 av Knut Nordensköld, i klassicistisk stil. Anders Tengbom ritade1964 en byggnad i hörnet av Folkungagatan och Lilla Erstagatan som nu används för psykiatrisk verksamhet, den har en länk i tre våningar till Knut Nordenskölds byggnad från 1930-talet. Denna lägre byggnad innehåller Hospice,hemsjukvård och sjukgymnastik. Hela kvarteret Rabatten 9 har av Stadsmuseet klassificerats som visst värde för stadsbilden.

Redan vid inköpet av området 1862 fanns porthusen (från 1750 tal) som än idag står som entré till Erstagatan 1. Strax därefter, 1863, uppfördes det sk Gamla Diakonisshuset (Erstagatan 1N) , i nyklassicistisk stil, samt Ersta kyrka 1872, båda ritade av Per Ulrik Stenhammar. Båda byggnaderna har av Stadsmuseet fått byggnadsminnesklassificering av synnerligen stort kulturhistoriskt värde. Porthusen innehåller idag Erstas oblatbageri och insamlings-och volontärverksamhet (södra porthuset) samt Ersta museum (norra porthuset)

Ett större diakonisshus (Arkitekter Befe/Ankarstrand/Kumlien) invigdes 1896. Den byggnaden används nu av Ersta hotell och konferens.(Erstagatan 1 K)

På 1950-talet fanns behöv av en ny värmecentral. Skorstenen skulle vara högre än de andra byggnaderna och ritades då av arkitekten Lallerstedt, in i mitten av ett nytt bostadshus, placerat i hörnet av Folkungagatan och Erstagatan, med adress Erstagatan 5.

 År 1967 stod 168 personalbostäder färdiga i de sk ABC-husen (Erstagatan 1) ,-bostadshus med en del i terassform utåt Folkungagatan och en del på Erstaklippan.

Det senaste tillskottet inom fastigheten är Martahuset (Erstagatan 1 F) som är en del av Ersta hotell och konferens. Det invigdes 1992, ritat av Nyréns Arkitektkontor.

Parkytor

Området är delvis beläget på Stigberget och starkt kuperat. Nivåskillnaden mellan Folkungagatan och den högsta delen inom kv Rabatten är 13.5 meter. Mitt i kv Rabatten finns en parkyta, "sjukhusparken" som sannolikt tillkommit vid uppförandet av den äldre sjukhusbyggnaden vid förra sekelskiftet. I den finns ett antal uppvuxna träd såsom lindar och lönnar samt mindre träd och buskar.

Erstagatan kantas av utsprängt berg och utanför denna bergmur syns en rad av träden i trädgården. bebyggelsen inom fastigheten omringar en öppen välvårdad promenad- och utsiktspark längs "förkastningsbranten". Den sk diakoniparken är mer känd av allmänheten än vad sjukhusparken är. 

 

 

 

 

 

| Fler

Kontakt

Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 66 00

Felanmälan klicka på länken "anmäl fel" Endast akuta ärenden per telefon

Bostadsfrågor 08- 714 64 63 telefontid tisdagar och torsdagar kl. 10.00-11.00.eller mail: bostad@erstadiakoni.se

 

 

 

.