Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Kirurgkliniken

Vid forskningsenheten på Ersta sjukhus pågår i huvudsak studier inom abdominell kirurgi som är att betrakta som "Patientnära forskning". Med stora volymer av patienter som genomgår kirurgisk behandling i kombination med eget forskningslaboratorium samt nationella/internationella samarbetspartners ges utomordentligt goda möjligheter att genomföra kliniska studier. De områden inom vilka projekt utförs är framförallt kolorektal cancer samt obesitaskirurgi.

Ersta sjkhVid kirurgkliniken har sedan ett 10-tal år byggts upp ett internationellt samarbete inom kolorektal kirurgi med utarbetande av ett vårdprogram för optimerad perioperativ handläggning i syfte att minska de negativa effekterna av kirurgisk behandling (ERAS, Enhanced Recovery After Surgery). Genom utarbetande av en web-baserad databas har ett stort antal kliniska studier kunnat genomföras med utvärdering av olika behandlingsrutiner.

Kirurgkliniken är dessutom volymmässigt ett av Europas ledande centra inom obesitaskirurgi, vilket ger goda möjligheter att bedriva studier även inom detta område. Särskilt intresse har riktats mot till exempel mekanismer bakom effekter av gastric bypass på typ 2 diabetes, betydelsen av preoperativa rutiner för utfall efter operation, möjligheter att förbättra utfall efter obesitaskirurgi hos unga vuxna (18-25 år) med hjälp av särskilt stödprogram samt effekt av gastric bypasskirurgi på njurfunktion hos patienter med diabetes.

Dessutom sker i samarbete med Professor Arners grupp, Karolinska Universitetssjukhuset, ett samarbete med målsättning att studera vilka egenskaper hos fettväv som har betydelse för risk att utveckla såväl fetma i sig som fetma-associerad sjuklighet.

Samarbete med docent Kirsty Spadings forskargrupp på Karolinska Institutet, avseende samband mellan fettvävsegenskaper och metabol sjuklighet hos människa.

Samarbete med Professor Håkan Wallén och Medicine doktor Anna Ågren, Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset, där vi studerar effekter av fetmakirurgi på diabetes-associerad störning av koagulation och fibrinolys.

Samarbete med Professor Lars Engstrands forskargrupp, MTC och SciLifeLab, Karolinska Institutet som avser studie av magsäcksmikrobiotans sammansättning och funktion hos människa.

Samarbete med Mayo kliniken, Rochester, USA, Professor Sree Nair och professor Mike Jensen. Metabol studie med syfte att studera mitokondriefunktionen hos patienter med insulinresistens och kronisk inflammation som en följd av morbid obesitas samt effekter av kirurgiskt inducerad viktnedgång. 

Vi har flera samarbeten med Sahlgrenska universitetssjukhuset, docent Torsten Olbers och BEST- studien som är en nationell, registerstödd randomiserad kontrollerad multicenterstudie jämförande Gastric bypass och Sleeve gastrectomy.

Tillsammans med docent Ville Wallenius, utvärderas vilken operationsteknik som ger bäst behandlingseffekt avseende patienter med typ 2 diabetes.

Vi har samarbete med forskargruppen för Kolorektal Kirurgi på Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), Karolinska Institutet, forskargruppsledare Prof. Anna Martling. Studier inom ämnesområdet kolorektal kirurgi, majoriteten inom kolorektal cancer. Forskningen omfattar epidemiologisk forskning, mätning av patientrapporterade mått, internationella jämförelser samt en randomiserad studie, ALASCCA. 

Andra områden inom vilka såväl randomiserade studier som studier baserade på nationella kvalitetsregister bedrivs är gallstenssjukdom, bråckkirurgi samt kirurgisk behandling av gastroesofageal reflux och achalasi.

Forskningsenheten är affilerad till Karolinska Institutet, institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00