Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Så arbetar Ersta sjukhus med patientnöjdhet

Det är viktigt för oss att du som besöker Ersta sjukhus är nöjd och att du får ett bra bemötande. För att få kännedom om vad våra patienter tycker genomför vi regelbundet patientnöjdhetsmätningar.

Genom att delta i patientnöjdhetsmätningar får du möjlighet att berätta hur du upplevde ditt besök hos oss. Dina synpunkter är en viktig informationskälla för hur vi ständigt kan förbättras och utvecklas utifrån ett patientperspektiv.

De här mätningarna görs

Vartannat år genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en nationell patientundersökning. Den riktas till ett urval av sjukhusets patienter inom specialiserad sluten- och öppenvård.

 • Egna mätningar genomförs på sjukhusets enheter. Fokus ligger på information, tillgänglighet, delaktighet och bemötande. 

Har du fått ett sms från oss?

Alla som besöker Ersta sjukhus blir erbjudna att svara på ett antal frågor efter sitt besök. Du som sedan tidigare har samtyckt till att få en sms-påminnelse inför besöket på Ersta sjukhus kommer automatiskt att få ett sms med en länk till frågorna. Du kan läsa mer om våra patientnöjdhetsmätningar här.

Våra resultat

I den nationella patientenkäten 2018 uppger majoriteten av de patienter som besvarat enkäten att de har ett positivt helhetsintryck av Ersta sjukhus. Sjukhuset har goda resultat i jämförelse med sjukhus i övriga landet och vi får överlag höga betyg vad gäller bemötande, tillgänglighet och emotionellt stöd. Under 2018 genomfördes även en egen mätning som visar samma goda resultat.

Här kan du läsa mer om nationella patientenkäten.

Så arbetar vi med resultat och uppföljning

Verksamheterna analyserar sina resultat och genomför förbättringsåtgärder. Ersta sjukhus har, i likhet med många andra sjukhus i landet, potential att förbättra informationen till patienterna samt öka patienternas delaktighet i vården. För att möta dessa behov startade Projekt Personcentrerad vård under våren 2019.

Skriv ut