Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta vändpunktens utveckling

Med stöd av Socialstyrelsen startades 1986 Ersta Vändpunkten som ett treårigt projekt och var först i Sverige med att enbart rikta sig till anhöriga. Det goda resultatet gjorde att verksamheten permanentades 1990. Då utökades programmen till att omfatta även barn och tonåringar. Därefter har vi utökat verksamheten med föräldragrupper och under några år även med grupp för pappor i tillfrisknande.

1990 genomförde vi vår första utbildning för barngruppsledare. Det blev starten för Ersta Vändpunktens Gruppledarutbildning.

Barnprogrammet blev Ersta Vändpunktens andra anhörigprogram. Det startade 1989 när personer som gått Vuxenprogrammet efterfrågade något liknande för sina barn. Eftersom Ersta Vändpunkten hade medarbetare från USA hämtades inspiration från redan existerande program därifrån. Valet föll på ett program som tillkom i Minnesota 1977, Children are People Too "Barn är också människor". Från ursprunget har en svensk version vuxit fram till det som idag är Ersta Vändpunktens Barnprogram.

Tonårsprogrammet blev Ersta Vändpunktens tredje anhörigprogram. Det startade våren 1990 på begäran av föräldrar som gått Vuxenprogrammet samt av tonåringar som själva ringde. I tonårsprogrammet finns delar från Vuxen- och Barnprogrammen men anpassat till ungdomar.

Föräldraprogrammet kom till som Ersta Vändpunktens fjärde program 1991. Det var föräldrar till barnen som gick i Barn- och Tonårsprogrammen som önskade få till stånd denna typ av gruppProgrammet vänder sig i första hand till föräldrar/vårdnadshavare som har barn i något av Ersta Vändpunktens program.

Sedan 1995 har Ersta Vändpunkten också ett program för Unga Vuxna. Unga Vuxna startade som ett projekt men är idag en del av verksamhetens permanenta verksamheter.

2011 startade Ersta Vändpunkten med lägerverksamhet för barn i familjer med missbruk och hade sommaren 2013 två läger, ett för barn 7-12 år och ett läger för barn 13-16 år.

2013 öppnade Vändpunkten en psykoterapimottagning och tar sedan dess emot personer från 16 år och uppåt för enskild psykoterapi.

2013 permanentades också Beardslee familjeintervention som en insats för hela familjen på Vändpunkten. Insatsen hade dessförinnan provats som projekt under tre år. Familjesamtalen har som syfte att sätta barnets upplevelser i fokus och förbättra kommunikationen i familjen.

2014 startade inom ett projekt kring missbruk i förskolan ett program för barn och föräldrar i förskolan. Vi kan sedan dess erbjuda en insats i gruppform för barn 4-6 år och deras föräldrar. 

 

 

| Fler

Kontakt

Ersta Vändpunkten
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1K

Telefon 08-714 62 16
@ Vändpunkten

Öppettider
Måndag-torsdag 09.00 - 12.00