Ersta äldreboende

Så kan vi stötta dig med demens

Vi har bred erfarenhet och kunskap kring demens och andra kognitiva sjukdomar.

Våra arbetssätt, vårt bemötande och den fysiska miljön är utformade för att tillvaron ska bli så begriplig och hanterbar som möjligt för personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom. Lokalernas inredning ska förmedla hemkänsla och trygghet, underlätta orienteringsförmåga och igenkännande.

Personalen har utbildning i kognitiva sjukdomar

De som arbetar hos är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden. Hos oss har alla medarbetare en individuell kompetensutvecklingsplan där ingår bland annat kunskap/utbildning i demens och andra kognitiva sjukdomar, kommunikation och bemötande samt personcentrerad omsorg vid kognitiv svikt, utbildningar i funktionsbevarande arbets- och förhållningssätt. Vissa har kompetens i metoderna reminiscens och taktil stimulans.

Mer om våra arbetssätt

  • Personcentrerad omvårdnad, omsorg och aktiviteter, handlar om att se personen istället för sjukdomen, ta till vara personens egna förmågor och önskemål om vad han/hon vill och behöver för stöd i sin vardag. Att vartefter sjukdomen fortskrider anpassa bemötande, kommunikation, insatser och aktiviteter utifrån personens förutsättningar. Att lyssna in och ta sig tid är viktigt för att skapa förtroende och trygghet.
  • Funktionsbevarande arbets- och förhållningssätt, innebär att skapa förutsättningar för att personen ska få behålla bästa möjliga funktionsförmåga, fysiskt som psykiskt och socialt. Att stötta och guida personen att ta egna initiativ, göra egna val och själv utföra aktiviteter i det dagliga livet, så självständigt och med så stor delaktighet som möjligt ger värdighet och möjliggör att bibehålla förmågor och sin identitet.
  • Reminiscensmetoden, syftar till att stärka personens vilja och förmåga att kommunicera och vara delaktig. Genom att använda minnesväckare, igångsättare, eller ”triggers”, kan man väcka minnen till liv. Det kan exempelvis vara gamla fotografier, föremål och musik, som kan leda till associationer, gamla minnen, samtalsämnen, skapa igenkänning och trygghet. Att känna igen, kunna associera och delta utifrån sin förmåga och intresse bidrar till att stärka självkänslan och sin identitet, vilket ger en personcentrerad vård och omsorg.
  • Sinnesstimulering och taktil massage, beröring, musik, utevistelse, djur, natur och trädgårdar stimulerar våra känslor och sinnen. Genom att använda dessa på ett genomtänkt och terapeutiskt sätt ger det både upplevelser och meningsfull aktivitet samtidigt som det kan lindra psykisk oro och ge avkoppling.

Vad man får för hjälp på våra demensavdelningar

Behovet av stöd är individuellt och ser olika ut hos varje individ. Därför varierar behovet av insatser. Ibland räcker uppmuntring, handräckning och tillsyn medan någon annan behöver hjälp i alla moment. För oss är det viktigt att ta vara på den boendes egen vilja, förmågor, vanor och historia för att skapa en hemlik, trygg och meningsfull vardag.

Levnadsberättelsen och samtal vi har tillsammans med den boende och anhöriga är viktiga underlag för att kunna ge ett personcentrerat bemötande och vård- och omsorgsinsatser på rätt sätt. Ju mer vi vet om personen, hans/hennes vanor och rutiner, desto lättare är det för oss att stödja den boende till en trygg och meningsfull tillvaro under dygnets alla timmar.