Kompetensutveckling för diakoner

Att stödja vid kognitiv sjukdom – en utbildning för diakoner 7,5 högskolepoäng

Vill du som diakon också diplomeras av Silviahemmet i demenskunskap? Kognitiv sjukdom som demens innebär stora påfrestningar för den som insjuknat liksom för anhöriga. Att kunna stödja på rätt sätt ställer krav på kunskap om hur sjukdomarna utvecklas och vad man behöver tänka på i olika möten.

Demenssjukdom är en av våra största folksjukdomar. Av de 150 000 demenssjuka i vårt land bor idag två av tre i egen lägenhet eller villa. Sjukdomarna pågår ofta under många år och ännu finns ingen botande behandling. Antalet drabbade kommer öka under kommande decennier.

Ersta Sköndal Bräcke högskola i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet och Ersta diakoni erbjuder nu en utbildning riktad till dig som diakon och som möter personer med kognitiv sjukdom och deras närstående i församlingen, i vård och omsorgsboenden eller på sjukhus.

Utbildningen syftar till att ge dig viktiga redskap så att du i ditt arbete kan stödja personer med kognitiv sjukdom och deras närstående.

I kursinnehållet ingår friskt åldrande, demenssjukdomar och symtom från tidig till svår fas, palliativ vård, kommunikation och bemötande, anhöriga, etiska aspekter, själavård och församlingens diakonala möjligheter.

Kursinnehåll

I kursen behandlas livsvillkoren i samband med demens, både ur ett individuellt och ett socialt/medborgerligt perspektiv. Utredning, stödformer, hjälpmedel, lagstiftning och anhörigas situation diskuteras, liksom frågor om
bemötande och diakonens etiska förhållningssätt. Frågorna relateras till ett församlingsdiakonalt perspektiv.

Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna:
- reflektera över demenssjukdomens livsvillkor
- beskriva olika demensdiagnoser och hur en utredning går till
- redogöra för olika stödformer för personer med demenssjukdom och för anhöriga
- reflektera över bemötandet av personer med demenssjukdom

 • UNDERVISNINGSFORMER
  Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och tematiserade samtal. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter. Efter avslutad kurs och godkänt slutprov erbjuds Silviahemmets diplom och dekoration som utdelas av H.M. Drottningen, Silviahemmets ordförande, vid en högtidlig ceremoni.
  Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam diakon och möter personer med kognitiv sjukdom och deras närstående.
 • KURSTID
  Kursen löper under hösten 2021 med sammanlagt åtta kursdagar.
  Två sammanhållna dagar genomförs vid varje tillfälle.
  Kursdagar: 15-16 september, 19-20 oktober, 16-17 november och 14-15 december.
  Särskild inbjudan till den högtidliga diplomeringsceremonin skickas efter slutförd och godkänd kurs.
 • PLATS
  Kursen hålls på Silviahemmet på Drottningholm första dagen vid varje kurstillfälle. Andra dagen hålls på Ersta Sköndal Bräcke högskola och Ersta diakoni på Södermalm i Stockholm.
 • KOSTNAD
  9 950 kronor (exklusive moms). Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår. Litteraturkostnader tillkommer samt eventuell logikostnad. För boende rekommenderas Ersta konferens och hotell.
 • ANMÄLAN
  Sista anmälningsdag är 11 juni 2021.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som ska bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning www.esh.se/avtalsvillkor

Vill du veta mer om kursen
Kontakta kursansvarig Wilhelmina Hoffman
Telefon: 0707-644 626
E-post: wilhelmina.hoffman@silviahemmet.se

Jag vill ha information om anmälan och administration
Telefon: 08-555 051 19
E-post: uppdrag@esh.se
Läs mer på  www.esh.se/silviadiakon eller www.silviahemmet.se.