Skelettröntgen och lungröntgen

Skelettröntgen och lungröntgen används ofta vid frakturer och misstänkt lungsjukdom. Röntgenundersökningar av skelett och lungor är i de flesta fall enkla och okomplicerade att genomföra och går i regel snabbt att utföra.

Före besöket

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt inför undersökningen.

Under besöket

Du får avlägsna kläder, smycken och andra föremål som kan störa i bilden.

Efter besöket

Svaret på undersökningen får du via den läkare som har skrivit remissen till oss. Vår målsättning är att den remitterande läkaren ska ha undersökningssvaret inom fem arbetsdagar.