Rapport över vårt anhörigstöd för vuxna

Anhöriga som drabbats av alkohol- och drogmissbruk lider mycket större risk för psykisk ohälsa, vilket i sin tur ökar risken för att utveckla ett eget beroende och självmord. Ersta Vändpunktens metod visar på tydliga positiva resultat och vill ge fler möjlighet att nås av hjälpen.

Bättre självkänsla, färre depressiva symptom, bättre förmåga till arbete och socialt liv, förbättrat psykiskt välmående och bättre möjlighet att både förstå och hantera sin situation: det är resultatet av utvärderingen av Ersta Vändpunkts anhörigprogram under åren 2014 - 2018. Utvärderingen visar att det finns klinisk möjlighet att förbättra den psykiska hälsan hos personer och resultatet är viktigt.

"Ersta Vändpunkten räddade livet på mig"

Beroendesjukdom påverkar familj och andra närstående allvarligt, både direkt och i ett livsperspektiv. Forskning visar att risken för psykisk ohälsa och eget beroende är väsentligt förhöjd för barn som vuxit upp i en familj där en eller båda föräldrarna har ett substansberoende. Risken för självmordsförsök i vuxen ålder är till exempel fyra gånger så hög, risken för psykisk ohälsa är tre gånger så stor risken att utveckla ett eget beroende är fyra till sju gånger så hög.


Även för anhöriga till en partner ökar risken för depression och ångestproblem så pass stor att forskare rekommenderar att alkohol- och drogmissbruk hos ens partner alltid måste beaktas när det gäller prevention och behandling av psykisk ohälsa. En stor majoritet av de som söker sig till Ersta Vändpunkten lider av utmattningsdepression, självdestruktivitet, post-traumatiska stressymptom och har svårt att orka med relationer och arbete.

”Att gå här har gett mig modet att påbörja förändringar som jag längtat efter sen..ja, sen jag var ett litet barn.”

Trots att vuxna anhöriga är en grupp i samhället med stort behov av psykologisk hjälp med riktade insatser har hittills hjälpen bara nått ett fåtal. Att ge dessa hjälp har Ersta Vändpunkten bidragit med i 35 år – och vill nu se till att ännu fler nås av den hjälpen.

Utvärderingen av vårt anhörigprogram visar att det finns klinisk möjlighet att förbättra den psykiska hälsan hos personer som vuxit upp i en familj med beroende och/eller har haft en partner med substansberoende.

I grupper på ca åtta personer möts människor och utifrån en metodhandbok tar man sig gemensamt igenom 15 möten på teman som medberoende, familjeroller, skuld och skam, sorg, kontroll, meningsfullhet och valmöjligheter.


Resultatet från 2014 – 2018 års program visar att efter programmet hade t ex:

  • andelen deltagare som skattade för depressiva symptom mer än halverats (från 64,1 till 29,2 procent)
  • andelen som skattade för svår depression minskat från 5 procent till 0
  • och 64,9 procent skattade sig som ”väsentligt obesvärad” efter programmet.
  • På en skala mellan 0 till 2 ökade deltagarnas skattning av självkänsla från det genomsnittliga värdet 1,57 till 1,82
  • och deltagarnas förmåga att klara sitt sociala liv och sitt arbete/studier förbättrades signifikant.
  • även antalet deltagare som skattade för en allvarlig social funktionsnedsättning minskade med en tredjedel
  • detsamma gäller känslor av psykologisk problemtyngd som minskade från 21 procent till 7 procent.
  • dessutom ökade deltagarnas känsla av sammanhang och meningsfullhet signifikant.

Ta del av hela rapporten här.