Operation kirurgikliniken

Ersta sjukhus ledande i behandling av cancer i tjocktarm och ändtarm

Jonas Nygren, överläkare och sektionschef vid kirurgisektionen berättar här om klinikens arbete, vad han tror är anledningen till de goda resultaten, hur viktig den långsiktiga kontakten med patienten är och varför han trivs så bra med att jobba på Ersta.

Ersta sjukhus ligger i topp vad gäller resultat på lång- och kortsiktig överlevnad för patienter som opereras för cancer i tjocktarm eller ändtarm, så kallad kolorektal cancer*.

Vad har ni gjort för att uppnå dessa resultat? Har ni haft några särskilda fokus?

Jonas Nygren överläkare- Vi har alltid haft patienten i fokus men jag vill säga att allt har med kvalitet att göra – inte bara tekniskt under operationen utan även vad gäller andra aspekter av den perioperativa vården och omvårdnaden i stort. Vi ska ha en bra kontinuitet för patienterna och följer de riktlinjer som finns med kontaktsjuksköterskor och strukturerade uppföljningar. Många som jobbar här på Ersta är kvar under många år vilket gör att en patient ofta kan ha samma kontaktsjuksköterska och kirurg genom hela sin behandling – som för många varar i flera år.

Småskalighet ger fördelar

Något som skiljer Ersta från många andra sjukhus som bedriver högspecialiserad vård är småskaligheten som gör att man kan planera vården med väldigt lite strul kring utredningar, förberedelser och operation. Med nära kontakt mellan avdelningarna är det lätt att skicka en patient för en kompletterande undersökning t ex till röntgen, hjärtläkare, dietist, stomisköterska eller anestesiolog.

Tillgängligheten är viktigt och jag vill påstå att vi kommit väldigt långt här.

Skulle det bli någon komplikation för en patient får han eller hon i de allra flesta fall träffa kirurgen som opererat direkt istället för att behöva sätta sig på akuten på något av de stora sjukhusen och möta en läkare de inte sett förut. 

Samarbete mellan avdelningarna

Sammanhållningen är god och alla vet vad de ska göra, även över avdelningsgränserna. Ett exempel är Erstas IBD-centrum där medarbetare på olika avdelningar samlas kring en patientgrupp som många gånger kan behöva både medicinsk och kirurgisk behandling.

- Detta är en mkt komplex vård och ju närmare varandra man pratar desto mer effektivt kan man jobba och desto bättre hjälp får patienterna.  

Jonas Nygren har arbetat på Ersta sen 1999 och det är en rad faktorer som får honom att trivas.

- Jag tycker om att vara kirurg och att operera mycket och här har jag möjlighet att göra det på bästa möjliga sätt. Det händer mycket inom högspecialiserad sjukvård och Ersta har satsat både på forskning och intern utveckling. En annan viktig sak är att vi har en bra sammanhållning i personalgruppen med lyckade rekryteringar och låg personalomsättning. Vi har också förmånen att kunna fokusera i och med att vi inte har en akut verksamhet som av förklarliga skäl många gånger kan splittra det långsiktiga arbetet.

Forskning och utbildning betydelsefullt

Utbildning och forskning är ytterligare två delar som Jonas Nygren ser som viktiga för resultatet. Ersta har sedan länge tagit emot blivande kirurger under deras ST-tjänstgöring och många nu seniora kirurger i Sverige har varit på Ersta under sin utbildningstid. Många känner varandra och det gör att det finns ett bra och starkt nätverk mellan kolorektalkirurger i Sverige, samarbetet med andra sjukhus sker ofta naturligt.

Ersta har också satsat mycket på forskning genom åren. Många läkare har disputerat och många forskar parallellt med det kliniska arbetet med patienter, något som också uppmuntras från ledningens håll. Ersta har nyligen också erhållit en ackrediteringsstämpel för USV (Universitetssjukvårdsenhet), en viktig milstolpe.

Coronapandemin gav ökat uppdrag

Även Erstas kirurgisektion påverkades av pandemin. Man har sedan pandemins start ett ökat uppdrag från Region Stockholm att utföra fler canceroperationer men även akuta ingrepp. Det har inneburit en ökad arbetsbelastning med betydligt fler operationer 2020 jämfört med ”vanliga” år. Jonas Nygren lyfter igen samarbetet sjukhusen emellan som mycket gott och hur det gjort att den ökade belastningen för sjukhuset flöt på förvånansvärt bra.

*=Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR) består av två register, ett för ändtarmscancer och ett för tjocktarmscancer. Rapportering från registret sker separat för de två diagnoserna. Statistiken artikeln hänvisar till är från 2019. Läs mer här>>