Rapportera personuppgiftsincident

Om du vet eller misstänker att det har inträffat en personuppgiftsincident eller om du ser att det finns en risk för att det kan inträffa en incident då ska du rapportera detta till oss.

Om de personuppgifter som vi behandlar inom Ersta diakoni

  • medvetet, omedvetet eller olagligt förstörs, förvanskas, försvinner eller ändras
  • röjs på ett obehörigt sätt (obehörigt röjande) eller
  • om någon obehörig fått tillgång/åtkomst till dessa personuppgifter

då har det inträffat en så kallad personuppgiftsincident som ska rapporteras.

I formuläret nedan rapporterar du personuppgiftsincidenter till Ersta diakoni.

Personuppgiftsincident

Är du kund (patient, boende, gäst mm), leverantör eller medarbetare?
Vilken typ av incident anmäler du?
Vems personuppgifter berörs?
Ingår känsliga personuppgifter (ras/etniskt ursprung, religiös övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv/sexuell läggning, genetiska uppgifter mm)?
Beror incidenten på arbetssätt eller teknisk lösning?
Har obehöriga kommit åt personuppgifterna?
Är de individer vars personuppgifter läckt ut informerade?