Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Så styrs Ersta diakoni

Ersta diakoni styrs och kontrolleras utifrån gällande svensk lagstiftning samt regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer, exempelvis Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII.

Årsmöte

Ersta diakoni är en ideell förening vars högsta beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet har varje betalande medlem en röst. Årsmötet fastställer arvode till styrelseledamöter och revisorer samt väljer styrelse och revisorer.

Valberedning

En valberedning föreslår styrelsesammansättning samt arvode för styrelsen och revisorerna.

Styrelsen

Styrelseledamöterna väljs på årsmötet för en mandatperiod om fyra år enligt ett roterande system. Ersta diakonis stadgar innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst åtta och högst tolv ledamöter.

Stadgarna

Ersta diakonis stadgar

 

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni